Man ver­moordt echt­ge­no­te en be­graaft haar met drie vreem­de voor­wer­pen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Ame­ri­kaan­se vrouw die be­gin sep­tem­ber als ver­mist was op­ge­ge­ven en twee we­ken la­ter dood werd te­rug­ge­von­den in de bos­sen van Fair­field in de staat Mai­ne, blijkt be­gra­ven te zijn met drie erg vreem­de voor­wer­pen. Dat staat in het au­top­sie­rap­port dat pas be­kend werd ge­maakt. Va­le­rie Tie­man (34) werd op 9 sep­tem­ber als ver­mist op­ge­ge­ven door haar ou­ders, die in South Caro­li­na wo­nen. Op 20 sep­tem­ber werd haar li­chaam ge­von­den, in de bos­sen ach­ter het huis van de ou­ders van haar echt­ge­noot Luc (32). Het kop­pel woon­de bij hen in. Met­een gin­gen de speur­ders aan­klop­pen bij haar man en die werd een dag na de vondst van het li­chaam op­ge­pakt en aan­ge­klaagd voor moord. Hij kon geen slui­tend ver­haal voor­leg­gen voor haar ver­dwij­ning. Eerst ver­klaar­de hij dat hij haar laatst had ge­zien op 30 au­gus­tus, in hun pick-up op de par­king van de Wal-Mart in Skow­he­gan. Toen hij weer naar bui­ten kwam, zou ze weg ge­weest zijn. Hij ver­moed­de “dat ze er met een an­de­re man van­door was”, maar de po­li­tie kon daar geen be­wijs voor vin­den. De dag dat Va­le­ries li­chaam werd ge­von­den, ver­an­der­de hij zijn ver­haal en zei hij dat hij zijn vrouw een over­do­sis he­ro­ï­ne had zien ne­men en haar daar­na zelf be­gra­ven had. Maar te­gen die tijd wa­ren er ook al ver­ha­len van fa­mi­lie en vrien­den op­ge­do­ken, die zei­den dat Luc zelf on­trouw was en al an­de­re vrou­wen had ver­teld dat zijn hu­we­lijk voor­bij was. “Ik was erg be­zorgd toen ik hoor­de dat Va­le­rie ver­mist was”, zegt zijn ex-vrouw Er­in Mer­rin, met wie hij vier kin­de­ren heeft. “Ik vrees­de voor haar vei­lig­heid. We wer­den ver­liefd op school en toen was hij lief. Maar na ons hu­we­lijk be­gon al­les snel te ver­an­de­ren, nog voor­dat hij in het le­ger ging. Ik was meer­maals het slacht­of­fer van hui­se­lijk ge­weld. Hij mocht van de rech­ter zelfs geen con­tact meer heb­ben met on­ze kin­de­ren.” (HLN/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.