Vrouw ver­liest 120 ki­lo dank­zij oe­fe­nin­gen in de slaap­ka­mer

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ooit wil­de ze de dik­s­te vrouw ter we­reld wor­den, maar Pat­ty San­chez (52) uit Re­no in de Ame­ri­kaan­se staat Ne­va­da gooi­de het roer om. De re­den? De lief­de. Ze leer­de Bry­an Jo­hn­son (38) ken­nen en sa­men met hem ver­an­der­de ze haar eet­ge­woon­ten en be­gon ze te trai­nen. In bed. “Ik woog 327 ki­lo­gram toen ik op mijn zwaarst was”, ver­telt San­chez aan de Brit­se krant The Sun. “Mijn vo­ri­ge vriend was een ech­te ‘fee­der’, hij moe­dig­de me steeds aan om nog meer te eten. Ik ver­or­ber­de tot wel 13.000 ca­lo­rie­ën per dag. Ik had een scoo­ter no­dig om me te ver­plaat­sen en toen ik zelfs niet meer in de bad­ka­mer kon ko­men, be­sef­te ik dat er iets moest ver­an­de­ren. Ik was me­zelf lang­zaam aan het ver­moor­den.” Ze zet­te haar vriend op straat. Acht maan­den ge­le­den ont­moet­te ze Bry­an Jo­hn­son op een da­ting­site voor vol­le­re vrou­wen. Met zijn hulp sloeg ze een nieu­we weg in. Maar liefst 120 ki­lo­gram lich­ter ge­niet ze van een heel an­der le­ven. “Het is ech­te lief­de tus­sen Bry­an en mij”, ver­telt ze. “Hij laat me be­we­gen en houdt me ge­zond. Ik heb weer ener­gie en zin in het le­ven.” Het op­mer­ke­lijk­ste van haar nieu­we trai­nings­re­gime? Dat speelt zich voor­al af in de slaap­ka­mer. “Bry­an houdt van vrou­wen met ron­din­gen. Maar hij wil me wel ge­zond hou­den. We ko­ken sa­men ge­zon­de maal­tij­den en trai­nen een half­uur per dag met ge­wich­ten. Daar­bo­ven­op ver­bran­den we ook flink wat ca­lo­rie­ën in bed. We heb­ben een heel avon­tuur­lijk seks­le­ven”, ver­klapt ze. Het is soms wel een beet­je zoe­ken, vol­gens Bry­an. “Er zijn wel wat be­per­kin­gen door het ge­wicht van Pat­ty, maar we doen wat we kun­nen. En, zon­der in de­tail te gaan, het is soms erg kinky”, lacht hij. Ook haar kin­de­ren zijn dol op de nieu­we man in haar le­ven. “Ze zien dat ik ge­luk­kig ben en dat ik ge­zon­der leef”, ver­telt ze. “En dat is in de eer­ste plaats aan Bry­an te dan­ken. Ik voel me echt be­ter dan ooit te­vo­ren. Het is een heer­lijk ge­voel om sa­men te zijn met ie­mand die me echt waar­deert. Mijn doel is om weer he­le­maal mo­biel te zijn, zo­dat ik naar bui­ten kan en hem over­al kan la­ten zien”, lacht ze nog. ,En om sa­men naar het al­taar te kun­nen stap­pen. Want ik wil niet trou­wen in een rol­stoel.”

(AD/Foto: De Lim­bur­ger)

- Stem­recht voor vrou­wen: vrou­wen mo­gen voor de eer­ste keer stem­men in Frank­rijk. - My­an­mar neemt een nieu­we vlag aan. Ook de of­fi­ci­ë­le naam ver­an­dert; het land heet van­af he­den vol­uit Re­pu­bliek der Unie van My­an­mar.

- Eer­ste de­mon­stra­tie van de gloei­lamp door Tho­mas Edi­son. - De dwerg­pla­neet Eris wordt ont­dekt. Car­rie Fis­her (Be­ver­ly Hills (Ca­li­for­nië), 21 ok­to­ber 1956) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce, voor­al be­kend door haar rol als Prin­ses Leia in de Star Wars sa­ga van re­gis­seur Ge­or­ge Lu­cas, waar­in ze speel­de in Star Wars: Epi­so­de IV: A New Ho­pe (1977), Star Wars: Epi­so­de V: The Em­pi­re Stri­kes Back (1980), Star Wars: Epi­so­de VI: Re­turn of the Je­di (1983) en Star Wars: Epi­so­de VII: The For­ce Awa­kens (2015). Fis­her is de doch­ter van Deb­bie Rey­nolds en Ed­die Fis­her. In 2008 hield Fis­her le­zin­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten on­der het mot­to Wish­ful Drin­king waar­in ze ver­tel­de over haar drugs- en drank­ver­sla­ving en haar le­ven met een bi­po­lai­re stoor­nis. (foto: thes­ta­tes­man.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.