Staats­olie geeft ver­kla­ring over deel­na­me obli­ga­tie­le­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV wil naar aan­lei­ding van ve­le vra­gen uit de sa­men­le­ving ver­kla­ren wat de rol van het be­drijf is bij de obli­ga­tie­le­ning van USD 550 mil­joen die de over­heid heeft af­ge­slo­ten. Het be­drijf geeft in een pers­be­richt aan dat Staats­olie USD 300 mil­joen heeft ge­leend bij de over­heid. De­ze mid­de­len zijn af­kom­stig uit de in­ter­na­ti­o­na­le obli­ga­tie­le­ning van USD 550 mil­joen die de over­heid heeft af­ge­slo­ten en waar­voor er geen ze­ker­he­den (un­se­cu­red) zijn af­ge­ge­ven aan de obli­ga­tie­hou­ders. Staats­olie zal het be­drag van USD 300 mil­joen ge­brui­ken om de kort­lo­pen­de bank­le­nin­gen ver­sneld af te los­sen. Door de lan­ge­re loop­tijd van de obli­ga­tie­le­ning zal de druk op de kas­mid­de­len ver­min­de­ren, waar­door er meer geld be­schik­baar komt voor be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten. “Hier­mee heeft Staats­olie haar on­der­han­de­lings­po­si­tie je­gens het con­sor­ti­um van ban­ken sterk ver­be­terd. Staats­olie zal over het ge­leen­de be­drag van USD 300 mil­joen, 9,25% in­te­rest per jaar be­ta­len aan de over­heid en de af­los­sing zal in­eens plaats­vin­den in ok­to­ber 2026”, meldt het be­drijf. De op­breng­sten uit het goud­pro­ject zijn op­ge­bracht als ga­ran­tie in de le­nings­over­een­komst die Staats­olie is aan­ge­gaan met de over­heid. Staats­olie blijft ei­ge­naar van haar aan­deel in het goud­pro­ject. Staats­olie heeft tus­sen 2008 en 2015 in to­taal USD 2 mil­jard ge­ïn­ves­teerd in on­der an­de­re de uit­brei­ding van de raf­fi­na­de­rij, ex­plo­ra­tie-ac­ti­vi­tei­ten, een in­ten­sief pro­duc­tie-boor­pro­gram­ma en deel­na­me in de Me­ri­an­goud­mijn. Van dit be­drag was USD 1,2 mil­jard uit ei­gen mid­de­len en USD 800 mil­joen ge­leend bij de ban­ken. USD 600 mil­joen daar­van was een kor­te­ter­mijn­le­ning die eind 2019 vol­le­dig af­be­taald moet zijn. De helft hier­van wordt nu in één keer af­ge­lost en om­ge­zet in een lan­ge­ter­mijn­le­ning. De druk op de kas­mid­de­len werd ver­hoogd door de kel­de­ren­de olie­prij­zen, van USD 100 per vat in 2014 naar zelfs min­der dan USD 20 per vat be­gin 2016.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.