Au­to-in­bre­ker aan­ge­hou­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Le­den van het Re­gi­o­na­le Bij­stands­team (RBT) Paramaribo heb­ben in het week­end de 26-ja­ri­ge SJ in de kraag ge­vat voor het ple­gen van een in­braak in een au­to. Hij is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ver­dach­te was be­zig in te bre­ken in een au­to die voor een win­kel op de hoek van de Ana­moe- en Pi­cas­sos­traat was ge­par­keerd. Hij sloeg een ruit van de wa­gen ka­pot, waar­na het alarm over­ging. Een ge­tui­ge merk­te de in­bre­ker op, waar­na die op de vlucht sloeg. De le­den van RBT-Paramaribo wa­ren be­zig met hun sur­veil­lan­ce toen ze het be­richt van de au­to-in­braak kre­gen. Ze stel­den een on­der­zoek in de om­ge­ving in en wis­ten hem aan te hou­den. De da­der zou over schut­tin­gen zijn ge­spron­gen om aan zijn aan­hou­ding te ont­ko­men, maar het ge­luk­te RBTPa­ra­ma­ri­bo hem toch aan te hou­den. De da­der had niets uit de au­to kun­nen buit­ma­ken. In eer­ste in­stan­tie ont­ken­de hij iets af te we­ten van de au­to-in­braak, maar RBT-Paramaribo bracht hem naar de plaats de­lict. De po­li­tie heeft hem toen met de ka­pot­ge­sla­gen ruit ge­con­fron­teerd. Hij heeft daar­na be­kend dat hij een in­braak in de au­to wil­de ple­gen. Er is een schroe­ven­draai­er op hem aan­ge­trof­fen waar­mee hij de ruit heeft ka­pot­ge­sla­gen. De schroe­ven­draai­er is in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.