Ja­gers be­ta­len fik­se boe­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Vijf ja­gers van Apoe­ra heb­ben SRD 21.900 aan boe­te be­taald voor het in hun be­zit heb­ben van el­fen­hal­ve Pin­go. De man­nen wa­ren in het bos om te ja­gen en scho­ten de bees­ten dood. Zij had­den ver­moe­de­lijk een hal­ve Pin­go ge­kookt en op­ge­ge­ten. Toen zij met de buit te­rug­kwa­men, wer­den zij ge­con­fron­teerd met de po­li­tie. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit geeft aan dat vol­gens de wet het toe­ge­staan is dat el­ke ja­ger een dier met vier po­ten mag dood­schie­ten. De­ze ja­gers had­den het dub­be­le aan­tal die­ren bij zich en dat is straf­baar. De ja­gers wer­den aan­ge­hou­den en heb­ben de boe­te be­taald. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat het een eco­no­misch de­lict is en daar­om zijn ze niet in ver­ze­ke­ring ge­steld. Het vlees is in be­slag ge­no­men. Oe­dit doet een be­roep op ja­gers om de ge­wij­zig­de Jacht­wet door te ne­men en zich aan de re­gels te hou­den. De bac­kli­miet mag niet wor­den over­schre­den.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.