275.000 be­zoe­kers Ne­der­lands ge­tin­te Buch­mes­se

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

FRANKFURT - On­ge­veer 275.000 men­sen heb­ben in Frankfurt de Buch­mes­se be­zocht. Dat is even­veel als vo­rig jaar. Ne­der­land en Vlaan­de­ren wa­ren de­ze 68e edi­tie sa­men ere­gast van de in­ter­na­ti­o­na­le boe­ken­beurs. De Buch­mes­se, die dins­dag open­ging en gis­te­ren zijn laat­ste dag be­leef­de, is de groot­ste boe­ken­beurs van de we­reld. Er wa­ren meer dan 7000 ex­po­san­ten uit on­ge­veer hon­derd lan­den. Di­rec­teur Ti­zi­a­no Pe­rez van het Let­te­ren­fonds noemt de Buch­mes­se een enorm suc­ces voor Ne­der­land. “Hij is bo­ven­dien erg blij dat is op­ge­merkt dat we ons niet op al­leen op boe­ken heb­ben ge­richt maar ook op de toe­komst van de Ne­der­land­se li­te­ra­tuur, zo­als sto­ry­tel­ling en li­te­rai­re ga­mes. Hij is ook blij met de aan­dacht in de Duit­se pers. Vol­gens hem is het goed ge­lukt de Ne­der­land­se li­te­ra­tuur en in het kiel­zog daar­van de Ne­der­land­se kunst en cul­tuur voor het voet­licht te bren­gen.” Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en zijn Bel­gi­sche col­le­ga Fi­lip wa­ren af­ge­lo­pen week naar Frankfurt af­ge­reisd voor de ope­ning het Ne­der­landsVlaams pa­vil­joen op de Frank­fur­ter Buch­mes­se. Ne­der­land en Vlaan­de­ren droe­gen gis­te­ren het stok­je over aan Frank­rijk, dat vol­gend jaar op de 69e edi­tie van 11 tot 15 ok­to­ber ere­gast is.

(De Te­le­graaf/ fo­to: vor­sten.nl)

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der(l) opent sa­men met Ko­ning Fi­lip van Bel­gie het Vlaam­se/Ne­der­land­se pa­vil­joen op de Frank­fur­ter Buch­mes­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.