Koen­ders be­spreekt angst voor vluch­te­lin­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Mi­nis­ter Bert Koen­ders van Bui­ten­land­se Za­ken waar­schuw­de gis­te­ren voor toe­ne­men­de angst voor vreem­de­lin­gen, zo­wel in Honga­rije als in Ne­der­land. Dat deed hij in een toe­spraak tij­dens de her­den­king van de Hon­gaar­se Op­stand, zes­tig jaar ge­le­den.

“Vrij­heid, ge­lijk­heid, de­mo­cra­tie, recht­vaar­dig­heid, men­sen­rech­ten, plu­ra­lis­me, to­le­ran­tie en so­li­da­ri­teit. Voor die waar­den heb­ben u en uw land­ge­no­ten ge­stre­den en een ho­ge prijs be­taald”, zei Koen­ders in de Haag­se Kloos­ter­kerk.

“We moe­ten el­kaar daar­op dur­ven aan­spre­ken en blij­ven le­ren van het ver­le­den. We moe­ten die waar­den blij­ven ver­de­di­gen. En ook dat is niet ge­mak­ke­lijk, want soms schuurt het, in Honga­rije, in Ne­der­land, ook dat weet u als geen an­der”, zei de mi­nis­ter. Koen­ders doel­de hier­mee op de vluch­te­lin­gen­stroom die op gang kwam na­dat de Sov­jet-Unie in 1956 de Hon­gaar­se Op­stand bloe­dig neer­sloeg. Zo’n 200.000 Honga­ren ont­vlucht­ten hun land. Drie­dui­zend van hen wer­den in Ne­der­land op­ge­van­gen.

“Nu pro­be­ren veel vluch­te­lin­gen Eu­ro­pa te be­rei­ken. Ve­len ste­ken de hand uit maar ook ve­len we­ten geen raad, over­wel­digd door zo­veel nieuw­ko­mers in hun land”, al­dus Koen­ders. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.