OGC Ni­ce ste­vig aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Lu­cien Fa­vre kon zon­dag geen be­roep doen op de ge­bles­seer­de Ma­rio Ba­lo­tel­li, maar dat be­te­kent niet dat de ma­chi­ne van OGC Ni­ce niet op vol­le toe­ren door is blij­ven draai­en. Les Aig­lons le­ken lang te­gen punt­ver­lies aan te lo­pen, maar Alas­sa­ne Pléa, met zijn der­de van de wed­strijd, en Wy­lan Cy­prien scho­ten de kop­lo­per van de Li­gue 1 in de laat­ste tien mi­nu­ten toch nog naar een 2-4 over­win­ning. Ni­ce her­stelt de mar­ge met eer­ste ach­ter­vol­ger AS Mo­na­co zo­doen­de weer tot vier pun­ten. Pléa, die de plaats van Ba­lo­tel­li in­nam, open­de na tien mi­nu­ten al de sco­re, waar­door Ni­ce al vroeg op ro­zen zat. Ge­or­ges Man­jeck ant­woord­de een kwar­tier la­ter ech­ter na­mens de thuis­ploeg en hij schoot na een goe­de ac­tie de ge­lijk­ma­ker voor­bij Yo­an Car­di­na­le. Ni­ce ging ech­ter als­nog met een voor­sprong de rust in, na­dat You­nes Bel­han­da in het straf­schop­ge­bied werd neer­ge­haald. Pléa ont­ferm­de zich over de pe­nal­ty en schoot raak.

Metz ging na de rust op­nieuw op zoek naar de ge­lijk­ma­ker en kreeg die twin­tig mi­nu­ten voor tijd via Ha­bib Di­al­lo. De in­ge­brach­te aan­val­ler stond slechts 21 se­con­den in het veld toen hij het net liet bol­len. Hier­mee was de koek ech­ter nog niet op, want Pléa zet­te Ni­ce vijf mi­nu­ten voor tijd weer op voor­sprong. Via Wy­lan Cy­prien werd het vlak voor tijd ook nog 2-4. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.