Ira­kees par­le­ment stemt in met al­co­hol­ver­bod Ame­ri­kaan­se con­su­laat waar­schuwt voor aan­sla­gen in Istan­bul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - De ver­koop, in­voer en de pro­duc­tie van al­co­hol is voort­aan ver­bo­den in Irak. Het par­le­ment heeft za­ter­dag een wet die daar­over gaat, goed­ge­keurd. De be­slis­sing komt on­ver­wacht en zal waar­schijn­lijk op pro­test kun­nen re­ke­nen van be­paal­de min­der­he­den in het land.

Irak, waar de meer­der­heid van de be­vol­king mos­lim is, telt meer­de­re al­co­hol­pro­du­ce­ren­de be­drij­ven. Zo maakt Fa­ri­da bij­voor­beeld bier en As­riya arak. Voor­al in de hoofd­stad Bag­dad, met zijn ve­le klei­ne spe­ci­aal­za­ken, is het drin­ken van al­co­hol re­de­lijk in­ge­bur­gerd.

Vol­gens een par­le­ments­lid werd het za­ter­dag aan­ge­no­men al­co­hol­ver­bod op het laat­ste mo­ment ge­ïn­tro­du­ceerd en dat als on­der­deel van een wets­ont­werp over de ge­meen­ten. “Er is een wet aan­ge­no­men en ar­ti­kel 14 ver­biedt de im­port, pro­duc­tie en ver­koop van al­le soor­ten al­co­hol”, zo ver­klaar­de het chris­te­lij­ke par­le­ments­lid Yon­na­da Ka­nam.

“El­ke in­breuk zal be­straft wor­den met een boe­te van 10 mil­joen tot 25 mil­joen di­nar (7.300 tot 18.000 eu­ro, red.)”, al­dus Ka­nam, die van plan is de wet voor de fe­de­ra­le recht­bank te bren­gen. Vol­gens de voor­stan­ders van het ver­bod ligt de recht­vaar­di­ging in de grond­wet, die vol­gens hen el­ke wet ver­biedt die in te­gen­strijd is met wat de islam voor­schrijft. Maar de te­gen­stan­ders vin­den dat de nieu­we wet de grond­wet niet schendt, om­dat die de ge­brui­ken van al­le min­der­he­den in het land ga­ran­deert. (de Volks­krant) TURKIJE - Het Ame­ri­kaan­se con­su­laat in Istan­bul heeft via zijn web­si­te wes­ter­lin­gen ge­waar­schuwd voor aan­sla­gen en ont­voe­rin­gen in de me­tro­pool aan de Bospo­rus. Er zijn aan­wij­zin­gen bin­nen­ge­ko­men dat ex­tre­mis­ti­sche groe­pe­rin­gen op­nieuw in­ten­sief po­gin­gen doen Ame­ri­kaan­se bur­gers en an­de­re bui­ten­lan­ders in de Turk­se stad aan te val­len. De ter­ro­ris­ti­sche ac­ties kun­nen zorg­vul­dig zijn ge­pland in team­ver­band, maar ook vol­ko­men on­ver­wacht door een­lin­gen wor­den uit­ge­voerd. Het con­su­laat raadt aan men­sen­mas­sa’s te mij­den en af te zien van rei­zen naar het zuid­oos­ten van Turkije, in het bij­zon­der naar het grens­ge­bied met Sy­rië. In ju­ni blie­zen drie zelf­moord­ter­ro­ris­ten van IS zich op in een ter­mi­nal van het Ata­t­ürk-vlieg­veld. Daar­door kwa­men 45 men­sen om. In ja­nu­a­ri dood­de ie­mand met een bom­gor­del twaalf Duit­se toe­ris­ten in de his­to­ri­sche wijk Sul­tanah­met in Istan­bul.

(De Te­le­graaf)

Een al­co­hol­pro­du­ce­ren­de be­drijf in Irak. (Dawn)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.