Co­lom­bia en FARC on­der­han­de­len op­nieuw over vre­des­ak­koord

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Co­lom­bi­aan­se re­ge­ring en de gu­er­ril­la’s van de FARC zit­ten op­nieuw aan de on­der­han­de­lings­ta­fel om tot een vre­des­ak­koord te ko­men.

Dat is no­dig om uit de im­pas­se te ko­men die is ont­staan na­dat de Co­lom­bi­aan­se be­vol­king in een re­fe­ren­dum te­gen een eer­der ak­koord stem­de. Over het ak­koord was vier jaar on­der­han­deld, maar een meer­der­heid van de bur­gers vond de voor­waar­den te mild voor de FARC-le­den. Het hoofd van de link­se gu­er­ril­la’s, FARClei­der Ro­dri­go ‘Ti­mos­jen­ko’ Lon­do­ño Eche­ver­ri, schreef za­ter­dag op Twit­ter dat de par­tij­en op­ti­mis­tisch zijn.

Half ok­to­ber maak­te de Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos nog be­kend dat het staakt-het-vu­ren tus­sen bei­de par­tij­en ver­lengd is tot het ein­de van het jaar. “Er zijn zo­wel in het le­ger als bij de gu­er­ril­la­be­we­ging jon­ge men­sen die ho­pen dat ze nooit meer een schot hoe­ven te los­sen. Re­den voor mij om de over­een­komst te ver­len­gen”, zegt San­tos. De re­ge­ring van Co­lom­bia be­gint ook vre­des­be­spre­kin­gen met het ELN, de klei­ne­re van de twee gu­er­ril­la­or­ga­ni­sa­ties in het ZuidA­me­ri­kaan­se land. De on­der­han­de­lin­gen wor­den ge­voerd in Ecu­a­dor. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.