Or­bán uit­ge­flo­ten tij­dens her­den­king Hon­gaar­se volks­op­stand

Times of Suriname - - BUITENLAND - Hon­der­den aan­han­gers van de li­be­ra­le op­po­si­tie wor­den van boots­man­fluit­jes door de­ze man,lid van de op­po­si­tie­par­tij ‘Egyutt’, voor­zien. (Fox News)

HONGA­RIJE - De Hon­gaar­se mi­nis­ter-pre­si­dent Vic­tor Or­bán is gis­te­ren tij­dens de her­den­king van de volks­op­stand van 1956 uit­ge­flo­ten. Hon­der­den aan­han­gers van de li­be­ra­le op­po­si­tie ga­ven op die ma­nier blijk van hun af­keer van diens be­leid. De of­fi­ci­ë­le plech­tig­heid werd ge­hou­den voor het par­le­ments­ge­bouw in Boed­a­pest. Daar had­den zich veel meer vol­gers van de rechts-na­ti­o­na­lis­ti­sche re­ge­rings­lei­der Or­bán ver­za­meld dan te­gen­stan­ders, toch wer­den ze re­gel­ma­tig van­af de rand van het plan over­stemd. Af­wis­se­len werd ‘dic­ta­tor, dic­ta­tor’ ge­schreeuwd en op schel­le boots­man­fluit­jes ge­bla­zen. Het pro­test­con­cert was ook be­stemd voor de Pool­se pre­si­dent en ere­gast An­drzej Du­da.

Or­bán ver­de­dig­de in zijn toe­spraak on­der meer zijn har­de stel­ling­na­me ten aan­zien van vluch­te­lin­gen en he­kel­de de EU. “In plaats van ei­gen kin­de­ren kiest die voor mi­gran­ten en in plaats zich op werk­ge­le­gen­heid te rich­ten, trekt ze een wis­sel op de toe­komst.”

Op 23 ok­to­ber 1956 kwam de Hon­gaar­se be­vol­king in op­stand te­gen de com­mu­nis­ti­sche over­heer­sing. Sov­jet­troe­pen bra­ken het ver­zet twee we­ken la­ter op bloe­di­ge wij­ze. Veel Honga­ren vlucht­ten. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.