Opi­um­pro­duc­tie sterk ge­ste­gen in Af­gha­nis­tan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AF­GHA­NIS­TAN - De pro­duc­tie van opi­um in Af­gha­nis­tan is dit jaar flink toe­ge­no­men. Dat blijkt uit een rap­port van de VNor­ga­ni­sa­tie voor drugs en mis­daad (UNODC). Er wordt dit jaar naar ver­wach­ting 4.800 ton opi­um ge­pro­du­ceerd, te­gen­over 3.300 ton vo­rig jaar. De daad­wer­ke­lij­ke pro­duc­tie zou zelfs nog ho­ger kun­nen uit­val­len, aan­ge­zien waar­ne­mers van UNODC niet over­al kon­den con­tro­le­ren. Juist in de pro­vin­cies waar veel opi­um ge­pro­du­ceerd wordt, was het vaak te on­vei­lig.

Opi­um, dat wordt ge­won­nen uit pa­pa­ver, is een grond­stof voor he­ro­ï­ne. Het geld dat er­mee wordt ver­diend, gaat vaak naar ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­ties. De op­brengst zou voor de Ta­li­ban al­leen al in 2015 rond de 500 mil­joen dol­lar (459 mil­joen eu­ro) lig­gen. Voor­al in het noor­den is de pro­duc­tie toe­ge­no­men, met maar liefst 324 pro­cent. Maar het me­ren­deel van de opi­um wordt ge­pro­du­ceerd in de zui­de­lij­ke re­gio Hel­mand waar de Ta­li­ban het ac­tiefst is. Het to­ta­le ge­bied waar pa­pa­ver wordt ge­teeld, is naar schat­ting met 10 pro­cent toe­ge­no­men en be­slaat nu 201.000 hec­ta­re. (NU.nl)

Opi­um, dat wordt ge­won­nen uit pa­pa­ver, is een grond­stof voor he­ro­ï­ne. (US News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.