Ont­wa­te­ring Paramaribo-Noord ge­start

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Om het wa­ter­over­last­pro­bleem van Paramaribo-Noord, on­der an­de­re op ver­ka­ve­lings­pro­jec­ten waar de af­wa­te­ring te wen­sen over­laat te ver­hel­pen, wor­den er twee ka­na­len aan­ge­legd. Het start­sein voor het ont­wa­te­rings­pro­ject, dat ge­raamd is op SRD 1.3 mil­joen, is gis­te­ren ge­ge­ven.

De ka­na­len die de struc­tu­re­le op­los­sing moe­ten zijn, zijn mi­ni­maal der­tig me­ter breed en twee me­ter diep en wor­den met el­kaar in ver­bin­ding ge­bracht. De ka­na­len wor­den van­uit Bridj Vil­la­ge zo een twee ki­lo­me­ter uit­ge­gra­ven rich­ting de Su­ri­na­me­ri­vier. Be­hal­ve de ka­na­len die ge­gra­ven wor­den, zul­len er ook ad­di­ti­o­ne­le voor­zie­nin­gen ge­trof­fen wor­den. Ge­merkt is dat bij som­mi­ge pro­jec­ten er te klei­ne dui­kers zijn ge­plaatst, waar­door het wa­ter niet vlot door­stroomt. De dui­kers zul­len uit­ge­gra­ven wor­den en er ko­men dub­be­le stren­gen dui­kers met een gro­te­re dia­me­ter. Via de­ze ka­na­len zul­len ver­schil­len­de ver­ka­ve­lings­pro­jec­ten ont­wa­terd wor­den en de Booms­kreek wordt ont­last. Twee tot drie maan­den is uit­ge­trok­ken voor de werk­zaam­he­den. Di­s­tricts­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer geeft aan dat de ont­wa­te­ring van en­ke­le ge­bie­den in de om­ge­ving van de Wol­fram­straat niet is wat het we­zen moet. Som­mi­ge ver­ka­ve­laars heb­ben bij het aan­leg­gen van hun pro­ject niet ge­zorgd voor een goe­de af­wa­te­ring, met als ge­volg dat bij re­gen ver­schil­len­de de­len blank staan. Wor­mer zegt dat thans het wa­ter van ver­schil­len­de ge­bie­den rich­ting de Booms­kreek wordt ge­stuwd. Om­dat er op den duur te­veel ge­bie­den zijn aan­ge­slo­ten en de Booms­kreek het wa­ter niet kan ber­gen, lo­pen ver­schil­len­de ge­bie­den in Paramaribo-Noord on­der. De Be­stuurs­dienst heeft de ver­ka­ve­laars op­ge­roe­pen en hen be­reid ge­von­den om bij te dra­gen aan een op­los­sing voor het pro­bleem dat al ja­ren speelt.

Eg­bert Ro­bles, de nieu­we ei­ge­naar van Brid­ge Vil­la­ge en Maya­vil­la­ge zegt aan de krant dat het over­last­pro­bleem niet de schuld van ver­ka­ve­laars is, maar de over­heid die niet voor vol­doen­de, be­hoor­lij­ke wa­ter­we­gen heeft ge­zorgd. “Nu er wordt sa­men­ge­werkt voor een per­ma­nen­te op­los­sing, is het voor zo­wel de ver­ka­ve­laars als de per­ceel­ei­ge­na­ren een op­luch­ting”, zegt Ro­bles.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.