Ac­tie ad­vo­ca­tuur op komst

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Ly­gia Palm­burg zegt dat een ac­tie van de ad­vo­ca­ten die straf­za­ken doen, op komst is. De­ze me­de­de­ling heeft zij gis­te­ren via haar col­le­ga Ir­vin Kan­hai aan de rech­ter ge­daan. Palm­burg zegt aan de krant dat haar col­le­ga’s het met el­kaar eens zijn dat on­der de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den in het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat geen straf­za­ken kun­nen wor­den be­han­deld.

Haar col­le­ga Ire­ne Lal­ji zegt dat de ac­tie van de strafad­vo­ca­ten zal in­hou­den dat zij geen toe­ge­voeg­de en geen be­ta­len­de straf­za­ken zul­len doen. Hier­mee zul­len ver­dach­ten geen ju­ri­di­sche bij­stand meer krij­gen. Palm­burg zegt dat de ad­vo­ca­tuur nog de­ze week haar stem laat ho­ren. Ze zal ech­ter nog te­rug­kop­pe­len met Ha­rish Mono­rath, de de­ken van de Or­de van Ad­vo­ca­ten, en daar­na ver­de­re me­de­de­lin­gen doen aan de le­den. De ad­vo­ca­ten­ver­e­ni­ging is so­li­dair met de grif­fiers die in be­raad zijn. Lal­ji kan het zich niet voor­stel­len dat on­der de­ze slech­te om­stan­dig­he­den wordt ge­werkt in de rechts­zaal. Vol­gens haar is er een dui­de­lij­ke stank te mer­ken. De air­co’s doen het niet goed en er is niet eens be­hoor­lij­ke ver­lich­ting in het ge­rechts­ge­bouw. Ze zegt dat in ge­val er een brand uit­breekt, er geen vlucht­rou­te zal zijn. Ze maakt zich zor­gen om de tach­tig ar­res­tan­ten die gis­te­ren on­der­ge­bracht wa­ren in het cel­len­huis van het ge­rechts­ge­bouw, waar­bij er spra­ke was van hit­te.

Lal­ji vindt dat het nieu­we ge­rechts­ge­bouw gauw in ge­bruik moet wor­den ge­no­men. Ze zegt dat er spra­ke is van een on­hy­gi­ë­ni­sche lucht in de rechts­zaal, die niet goed is voor de ge­zond­heid. “De si­tu­a­tie is zeer ern­stig. Ik hoop dat de re­ge­ring in­ziet dat het nu me­nens is.” Ze hoopt dat uit­stel van de za­ken niet leidt tot es­ca­la­tie door mid­del van pro­test van ar­res­tan­ten. Ze merkt op dat de ver­dach­ten mach­te­loos staan. De ar­res­tan­ten zijn de gro­te be­na­deel­den om­dat hun za­ken wor­den uit­ge­steld.

Haar col­le­ga Ha­rold Belfor zegt dat het ge­rechts­ge­bouw de­mo­ti­ve­rend werkt. Als hij in het ge­rechts­ge­bouw komt, merkt hij een de­pres­sie op die niet be­vor­der­lijk is. “Soms wil je de to­ga niet aan­doen want het is te warm of te koud. Het ge­bouw stinkt.” Hij be­grijpt niet waar­om het zo lang duurt om het nieu­we ge­rechts­ge­bouw in ge­bruik te ne­men. “De vloer van de rechts­zaal is vies en stinkt naar ri­ool­wa­ter. Er ge­beurt niets. Zij die ge­roe­pen zijn tekst en uit­leg te ge­ven, zwij­gen. De be­lang­heb­ben­den blij­ven in on­ge­wis­se”, al­dus Belfor.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.