Elek­tri­fi­ca­tie Po­wak­ka en Re­di Do­ti­ge­bied bin­nen­kort feit

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een de­le­ga­tie van be­paal­de af­de­lin­gen van de NV Ener­gie­be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) bracht een veld­be­zoek aan Po­wak­ka en om­stre­ken. Er wer­den ter ori­ën­ta­tie op 18 ok­to­ber in ver­band met de elek­tri­fi­ca­tie en­ke­le dor­pen aan­ge­daan. Dit meldt de EBS in een pers­be­richt.

De aan­slui­ting van de hui­zen in het dorp Po­wak­ka zal bin­nen­kort plaats­vin­den. Ver­vol­gens zul­len res­pec­tie­ve­lijk de dor­pen Ayo (lin­ker­oe­ver Su­ri­na­me­ri­vier), Re­di Do­ti, Pier­re Kond­re en Cas­si­po­ra (rech­ter­oe­ver Su­ri­na­me­ri­vier) wor­den over­ge­zet op het EPAR-net­werk. Dit zal plaats­vin­den door mid­del van een hoog­span­nings­ka­bel over de Re­di Do­ti­brug, bij de Su­ri­na­me­ri­vier en het uit­brei­den van het dis­tri­bu­tie­net­werk in die ge­bie­den.

Dit pro­ject is deel van het In­ter-Ame­ri­can De­vel­op­ment Bank (IDB) Lo­an 1 pro­gram­ma en is reeds an­der­half jaar aan­ge­van­gen. Het eer­ste deel van dit pro­ject zal in de­cem­ber wor­den op­ge­le­verd. Hier­bij zal Klein Po­wak­ka op het net wor­den aan­ge­slo­ten. Er wordt er­naar ge­streefd om de an­de­re dor­pen ui­ter­lijk eind eer­ste kwar­taal van 2017 aan te slui­ten op EPAR. De dor­pen die in dit ge­bied af­han­ke­lijk wa­ren van die­sel­ge­ne­ra­to­ren van de Dienst Elek­tri­fi­ca­tie van het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen (NH) zul­len dan 1x24 uur stroom heb­ben. De toe­kom­sti­ge klan­ten zul­len tij­dig wor­den in­ge­licht over de aan­vraag van een elek­tri­sche aan­slui­ting. Er is van­uit de EBS een in­ten­sie­ve com­mu­ni­ca­tie met de ka­pi­teins van de dor­pen, de dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen en het Mi­nis­te­rie van NH. Het pro­gram­ma moet zo­da­nig wor­den af­ge­werkt, dat de be­wo­ners van het Po­wak­kaen Re­di Do­ti­ge­bied tij­dig van een me­ter kun­nen wor­den voor­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.