So­za­vo-mi­nis­ter praat over ac­cep­ta­tie en in­te­gra­tie men­sen met be­per­king

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Stich­ting My­tyl­school Su­ri­na­me vier­de op vrij­dag 21 ok­to­ber haar 50­ja­rig be­staan en in ver­band hier­mee werd een open­dag ge­hou­den. Mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo van So­ci­a­le Za­ken & Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) die de plech­tig­heid ook bij­woon­de, gaf aan dat per­so­nen met een be­per­king in al­le la­gen van de be­vol­king over de he­le we­reld voor­ko­men, on­ge­acht ge­slacht of ge­loof. Het is vol­gens haar ge­ble­ken dat per­so­nen met een be­per­king zo min mo­ge­lijk af­han­ke­lijk wil­len zijn van lief­da­dig­heid, maar juist in de ge­le­gen­heid ge­steld wil­len wor­den om zich­zelf te ont­plooi­en. Zo kun­nen zij dan ook een bij­dra­ge le­ve­ren aan de ont­wik­ke­ling van on­ze maat­schap­pij.

Vol­gens schat­tin­gen van de Ver­e­nig­de Na­ties heeft 10% van de to­ta­le we­reld­be­vol­king een of an­de­re be­per­king, waar­van het over­gro­te deel in de ont­wik­ke­lings­lan­den woont. Do­go­jo gaf ver­der aan dat de mens met een be­per­king veel­al een geїso­leerd be­staan leidt en nau­we­lijks de kans krijgt zich te ont­plooi­en. Het be­leid van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting draagt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de zorg van de mens met een be­per­king. De mi­nis­ter som­de daar­bij op de Al­ge­me­ne Ou­de­dags­voor­zie­ning (AOV), Al­ge­me­ne Kin­der­bij­slag (AKB), Fi­nan­ci­ë­le Bij­stand (FB) en an­de­re dien­sten die ook aan­ge­bo­den wor­den aan de­ze bij­zon­de­re groep. Het be­leid van haar mi­nis­te­rie is ge­richt op het be­vor­de­ren van de ac­cep­ta­tie en in­te­gra­tie van de mens met een be­per­king in on­ze sa­men­le­ving.

De­ze groep heeft net als al­le an­de­re bur­gers recht op on­ der­steu­ning, scho­ling, me­di­sche zorg en be­ge­lei­ding; kort­om recht op een mens­waar­dig be­staan. Van­daar dat het van emi­nent be­lang is om met an­de­re ac­to­ren in zee te gaan om te wer­ken aan de ont­wik­ke­lings­kan­sen voor de mens met een be­per­king. Do­go­jo wees er­op dat de men­sen met een be­per­king als kans­lo­zen wor­den be­na­derd en dus in de scha­duw van de ge­meen­schap wor­den ge­plaatst. Het is vol­gens haar ver­keerd om­dat de­ze be­na­ de­ring van­uit on­ze op­tiek is, maar niet van­uit die van de mens met een be­per­king. Aan zijn be­hoef­tes en ver­lan­gens wordt vaak niet ge­dacht. Na de on­der­te­ke­ning van de Con­ven­ti­on of Rights Per­son with Di­sa­bi­li­ties zal dit tot het ver­le­den gaan be­ho­ren. Bij de uit­voe­ring van het be­leid zal So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting zo­veel mo­ge­lijk blij­ven sa­men­wer­ken met NGO`s en par­ti­cu­lie­re in­stel­lin­gen die ac­tief be­zig zijn met het lot van de mens met een be­per­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.