Cel en tbs voor fa­ta­le steek­par­tij Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AM­STER­DAM - De 33-ja­ri­ge J.K. heeft 279 da­gen cel­straf en tbs met dwang­ver­ple­ging ge­kre­gen voor het dood­ste­ken van een 24-ja­ri­ge man eer­der dit jaar in de bin­nen­stad van Am­ster­dam. De recht­bank in Am­ster­dam leg­de de­ze straf gis­te­ren op.

Het mis­drijf werd 18 ja­nu­a­ri ge­pleegd. Een hoofd­agen­te zag het slacht­of­fer ’s avonds zwal­ken over het Dam­rak en ver­vol­gens viel hij op de grond. Het slacht­of­fer bleek te zijn ge­sto­ken in zijn borst en rug en over­leed in een zie­ken­huis.

Een dag la­ter hield de po­li­tie K. aan voor iets an­ders, waar­bij agen­ten bij het fouil­le­ren een plas­tic tas von­den met ro­de ve­gen. Ook op zijn jas, broek en schoe­nen za­ten de­zelf­de ve­gen. On­der­zoek van het NFI heeft aan­ge­toond dat het om bloed­spo­ren van het slacht­of­fer ging.

De po­li­tie vond la­ter het moord­wa­pen in het wa­ter. Ook daar­op za­ten dna-spo­ren van da­der en slacht­of­fer. Vol­gens de rech­ters is K. sterk ver­min­derd toe­re­ke­nings­vat­baar. Daar­om moet hij zo snel mo­ge­lijk be­han­deld wor­den en blijft zijn cel­straf be­perkt tot de tijd dat hij nu in voor­ar­rest heeft ge­ze­ten.

K. lijdt aan he­vi­ge doods­angst en wa­nen. Hij heeft angst om ver­moord te wor­den. De recht­bank spreekt over een ern­sti­ge stoor­nis die waar­schijn­lijk lang be­han­deld moet wor­den. Om­dat de man ge­vaar­lijk is, moet dat in een af­ge­slo­ten, goed be­vei­lig­de om­ge­ving ge­beu­ren. Op ca­me­ra­beel­den uit de om­ge­ving was te zien dat de ver­dach­te en de 24-ja­ri­ge man con­tact had­den ge­had en dat K. en ste­ken­de be­we­ging maak­te rich­ting het slacht­of­fer. De ver­dach­te heeft uit­ein­de­lijk geen en­ke­le ver­kla­ring ge­ge­ven.

De ad­vo­caat van K. weet nog niet of zijn cli­ënt in ho­ger be­roep gaat.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.