Ka­mer ver­deeld over coo­kie­wet­ge­ving

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Het is een pijn­punt voor bur­gers, be­drij­ven en po­li­tiek: coo­kies. Eer­der schre­ven we in de­ze krant dat ad­vies­or­gaan Ac­tal vindt dat het an­ders moet. Hoe zit het met de Twee­de Ka­mer? De Twee­de Ka­mer is hui­ve­rig om de coo­kie­wet aan te pas­sen, uit angst om de pri­va­cy van in­ter­net­ters te scha­den. Maar die ir­ri­tan­te coo­kie­mel­din­gen wer­ken ook niet, er­kent D66.

Re­ge­rings­par­tij PvdA wil de coo­kie­wet niet aan­pas­sen, on­danks de op­roep van het Ad­vies­col­le­ge toet­sing re­gel­druk (Ac­tal) za­ter­dag in de­ze krant. Vol­gens het ad­vies­col­le­ge werkt de wet niet, om­dat veel men­sen de mel­din­gen zon­der te le­zen weg­klik­ken. Daar­naast zou het be­drij­ven op kos­ten ja­gen.

Maar de PvdA vindt dat de po­li­tiek be­drij­ven al vol­doen­de te­ge­moet is ge­ko­men met de hui­di­ge aan­ge­pas­te wet. “We heb­ben de wet al naar be­ne­den bij­ge­steld, dat is ge­noeg. Als be­drij­ven je IP-adres op­slaan, is dat net zo­iets als je huis­adres, daar moe­ten we heel voor­zich­tig mee zijn”, zegt frac­tie­spe­ci­a­list Astrid Oo­sen­brug.

D66 wil de pri­va­cy ook niet te grab­bel gooi­en, maar Ka­mer­lid Kees Ver­hoe­ven wil wel dat het ka­bi­net de coo­kie­wet aan­past. “De wet heeft men­sen er­van be­wust ge­maakt dat ze wor­den ge­volgd, maar die ir­ri­tan­te mel­din­gen wer­ken niet. We wil­len dat het via de brow­ser wordt ge­re­geld. Zo­dat je zelf kunt in­stel­len of je wel of niet ge­volgd wilt wor­den, ook per si­te.” Daar­voor zijn in­ter­net­ters wel af­han­ke­lijk van de com­pu­ter­in­du­strie, er­kent Ver­hoe­ven. Die zal slim­me brow­sers moe­ten ma­ken, waar je ge­de­tail­leerd kunt aan­ge­ven wel­ke da­ta je prijs­geeft. Re­ge­rings­par­tij VVD be­raadt zich nog over een aan­pas­sing van de coo­kie­wet. De Twee­de Ka­mer de­bat­teert mor­gen met mi­nis­ter Henk Kamp over de be­gro­ting van Eco­no­mi­sche Za­ken. Dan zal het ook over de coo­kie­wet gaan.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.