Ne­der­land­se we­gen en ov na­de­ren gren­zen ca­pa­ci­teit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - On­danks de aan­leg van ex­tra rij­ba­nen, staan Ne­der­lan­ders va­ker in de fi­le. “Het reis­tijd­ver­lies is sinds de cri­sis al­leen maar toe­ge­no­men”, meldt het FD. Om­dat ook het ge­bruik van het open­baar ver­voer blijft stij­gen, lijkt het er vol­gens die krant op dat Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur de gren­zen van de ca­pa­ci­teit na­dert. De ko­men­de ja­ren zal het reis­tijd­ver­lies ver­der toe­ne­men, zo blijkt uit een rap­port dat het Ken­nis­in­sti­tuut voor Mo­bi­li­teits­be­leid gis­te­ren aan­bood aan de Ka­mer. Met na­me in de Rand­stad blijft het aan­tal fi­les ver­der stij­gen. De ver­wach­te groei van het ver­keer kan waar­schijn­lijk maar ge­deel­te­lijk wor­den op­ge­van­gen door het uit­brei­den van de we­gen. “Wat je nu ziet, ze­ker in de spits, is dat we op de weg meer aan de maxi­ma­le ca­pa­ci­teit zit­ten dan in vo­ri­ge ja­ren”, zegt di­rec­teur Ge­or­ge Ge­l­auff van het Ken­nis­in­sti­tuut in het FD. “Dat geldt ook op het spoor.” Vol­gens Ge­l­auff lijkt het er­op dat het we­gen­net ge­voe­li­ger wordt. “Er zijn meer kor­te fi­les, ver­spreid over de dag en op meer plek­ken”, zegt hij. Het zijn niet lan­ger al­leen de knel­pun­ten waar het ver­keer vast­staat. De vraag is nu of een vol­gend ka­bi­net er­voor kiest om meer in te in­ves­te­ren in de in­fra­struc­tuur, of bij­voor­beeld een ki­lo­me­ter­hef­fing in­voert. “Wij ne­men geen standpunt in, maar bei­de op­los­sin­gen wer­ken”, zegt Ge­l­auff. “Aan de an­de­re kant moet je, je bij die kor­te­re fi­les af­vra­gen of dat een prijs is die je wilt be­ta­len.”

(AD/ fo­to: nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.