Com­mis­sie valt over ‘ver­la­ging’ stuk Wad­den­zee

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Een deel van de Wad­den­zee is met on­ge­veer 5 cen­ti­me­ter ver­laagd. Dat blijkt uit een me­ting in een rap­por­ta­ge van de Ne­der­land­se Aard­olie Maat­schap­pij (NAM) aan de Com­mis­sie m.e.r., die jaar­lijks de ge­vol­gen van de gas­win­ning toetst. Het gaat om een groot deel van het Pin­ke­gat, een ge­bied tus­sen Ame­land en de Frie­se kust. Bij een an­de­re me­ting door de NAM was de da­ling lang niet zo sterk. De com­mis­sie sluit niet uit dat een fout is ge­maakt in de ver­wer­king van de me­tin­gen en wil nu we­ten hoe het zit. De NAM stelt in haar jaar­lijk­se rap­por­ta­ge dat in 2015 de bo­dem­da­ling door gas­win­ning on­der de ge­he­le Wad­den­zee bin­nen de toe­ge­sta­ne gren­zen is ge­ble­ven. De com­mis­sie vindt de­ze con­clu­sie aan­ne­me­lijk, maar heeft ver­schil­len­de aan­mer­kin­gen. Zo kun­nen som­mi­ge pas­sa­ges in de tekst op meer­de­re ma­nie­ren ge­le­zen wor­den en zijn we­ten­schap­pe­lij­ke bron­nen uit on­der meer De­n­e­mar­ken ge­bruikt die niet al­le­maal van toe­pas­sing zijn op het Wad­den­ge­bied. Dat moet vol­gend jaar be­ter.

Ver­der legt het NAM-rap­port niet vol­doen­de ver­band tus­sen de bo­dem­da­ling en vo­gel­soor­ten (zo­als de roer­domp, brui­ne kie­ken­dief en snor). Een model dat de me­tin­gen van de bo­dem­da­ling en de me­tin­gen aan vo­gel­soor­ten aan el­kaar kop­pelt is nog steeds niet af en dat moet snel­ler.

De NAM start­te in 2007 met win­ning van aard­gas in het Wad­den­zee­ge­bied vol­gens het ‘hand aan de kraan’-prin­ci­pe. Dit be­te­kent dat aard­gas­win­ning mag, maar om­laag moet bij te veel bo­dem­da­ling of aan­tas­ting van de na­tuur in de Wad­den­zee. De NAM mag dit zelf con­tro­le­ren, maar wordt weer ge­con­tro­leerd door de com­mis­sie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.