NE­DER­LAND­SE fiR­MA’S BE­TROK­KEN BIJ GRO­TE BTW-FRAUDE

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ne­der­land­se be­drij­ven maak­ten deel uit van frau­de­net­wer­ken die waar­schijn­lijk ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­ties heb­ben ge­fi­nan­cierd. Het gaat om de groot­ste btw-fraude die ooit heeft plaats­ge­von­den.

De net­wer­ken maak­ten mil­jar­den eu­ro’s buit door te han­de­len in CO2-cer­ti­fi­ca­ten en de btw niet af te dra­gen. Dat stelt het te­le­vi­sie­pro­gram­ma Zem­bla op zijn si­te.

In 2010 vin­den Ame­ri­kaan­se eli­te­troe­pen vlak­bij de schuil­plaats waar la­ter Osa­ma bin La­den werd ge­dood, do­cu­men­ten die lei­den naar een cri­mi­neel net­werk dat in Ita­lië één mil­jard eu­ro aan btw heeft ge­sto­len via de han­del met CO2-cer­ti­fi­ca­ten. Zem­bla heeft de trans­ac­tie­ge­ge­vens van ver­schil­len­de Ne­der­land­se be­drij­ven on­der­zocht. Daar­uit blijkt vol­gens het pro­gram­ma dat on­der meer het Haag­se be­drijf EcoDut­ch Car­bon on­der­deel was van dit cri­mi­ne­le net­werk.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.