Al­ber­to Con­t­a­dor op ge­wicht

Times of Suriname - - SPORT -

WIELRENNEN - Al­ber­to Con­t­a­dor heeft in Abu Dha­bi zijn laat­ste wed­strijd van het jaar met een vijf­de plaats af­ge­slo­ten. In de door Ta­nel Kan­gert (Ast­a­na) ge­won­nen vier­daag­se reed Con­t­a­dor net ach­ter de eer­sten in de berg­rit naar de 10 ki­lo­me­ter lan­ge slot­klim Je­bel Ha­feel.

Con­t­a­dor was te­vre­den met dit re­sul­taat. “Toen ik in Abu Dha­bi ar­ri­veer­de, wist ik dat ik voor­al ple­zier aan de­ze wed­strijd moest be­le­ven. Mijn be­nen wa­ren van­daag niet slecht. Mis­schien had ik ie­mand no­dig die het tem­po enigs­zins op­voer­de, zo­dat we de kloof met de kop­lo­pers klein hiel­den.” De Span­jaard vond Je­bel Ha­feet een bij­zon­de­re klim. “Het is hier to­taal an­ders dan in de Al­pen of Py­re­nee­ën, maar het is wel een zwa­re klim. Ik ben blij dat het sei­zoen er nu na Abu Dha­bi op­zit. Het is door de Olym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro en het la­te WK in Qa­tar een lang sei­zoen ge­weest. Het po­si­tie­ve van dit la­te eind is dat we min­der tijd heb­ben om ki­lo’s aan te ko­men in de vrije win­ter­maan­den. Over drie we­ken be­gin­nen mijn trai­nin­gen voor 2017 im­mers al­weer.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.