IOC on­der­steunt klok­ken­luidster Ste­pa­no­va

Times of Suriname - - SPORT -

ATLETIEK - Het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) gaat de Rus­si­sche hard­loop­ster Joe­lia Ste­pa­no­va en haar man fi­nan­ci­eel on­der­steu­nen. De twee ont­hul­den het struc­tu­re­le do­ping­ge­bruik in de Rus­si­sche atletiek en zijn sinds­dien on­der­ge­do­ken in de Ver­e­nig­de Sta­ten.

Ste­pa­no­va vrees­de voor haar le­ven sinds ze als klok­ken­luidster op­trad. Het IOC liet maan­dag we­ten het echt­paar fi­nan­ci­eel niet in de kou te la­ten staan. IOC-voor­zit­ter Tho­mas Bach heeft in sep­tem­ber een ge­sprek ge­had met de at­le­te en haar man Vi­ta­li Ste­pa­nov, meld­de een woord­voer­der. Ste­pa­nov, een voor­ma­lig con­tro­leur van het Rus­si­sche an­ti­do­ping­agent­schap, is een func­tie als ad­vi­seur bij het IOC aan­ge­bo­den. Hij zal zich gaan be­zig­hou­den met do­ping­con­tro­les. Zijn vrouw krijgt een beurs zo­dat ze haar car­ri­è­re kan voort­zet­ten. Van­we­ge de ont­hul­lin­gen over het do­ping­ge­bruik ont­bra­ken al­le Rus­si­sche at­le­ten op de Olym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro. Ook Ste­pa­no­va mis­te deel­na­me op haar af­stand, de 800 me­ter.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.