Kri­tiek op Luiz is on­te­recht

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Chel­sea ver­ras­te de bui­ten­we­reld af­ge­lo­pen zo­mer door Da­vid Luiz te­rug naar Stam­ford Brid­ge te ha­len. Voor om­streeks veer­tig mil­joen eu­ro maak­te de ver­de­di­ger de over­stap van Pa­ris Saint-Ger­main, maar in Lon­den is niet ie­der­een over­tuigd van de Bra­zi­li­aan. Gi­or­gos Ka­ra­gou­nis is in ie­der ge­val wel po­si­tief.

De EK-win­naar van 2004 speel­de tus­sen 2005 en 2007 met Da­vid Luiz sa­men bij Ben­fi­ca. Toen had de voor­ma­lig mid­den­vel­der al hoge ver­wach­tin­gen van zijn ploeg­ge­noot. “Ik heb al­leen maar goe­de her­in­ne­rin­gen aan on­ze tijd bij Ben­fi­ca, toen hij nog jong was. Toen had hij al de pas­sie en de drang om te sla­gen. Hij was al een fan­tas­ti­sche spe­ler”, ver­telt Ka­ra­gou­nis in ge­sprek met Goal.

Da­vid Luiz werd in zijn tijd bij PSG al ge­re­geld op de hak ge­no­men en bij Chel­sea is dat niet an­ders. In of­fen­sief op­zicht zorgt hij wel­eens voor op­win­ding, maar bij som­mi­ge te­gen­doel­pun­ten zag Da­vid Luiz er dit sei­zoen niet goed uit. “Ik vind hem een van de bes­te ver­de­di­gers ter we­reld”, zegt de Griek even­wel. “Hij speelt al­tijd heel ge­pas­si­o­neerd en de kri­tiek van vo­rig sei­zoen was on­te­recht. PSG pak­te toen veel prij­zen.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.