Su­ri­na­me wint over­all IGGG

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT - Su­ri­na­me heeft de In­ter-Gui­a­na Good­will School Ga­mes 2016 (IGGG) op zijn naam ge­schre­ven door vier van de ze­ven on­der­de­len te win­nen. Su­ri­na­me be­haal­de in to­taal 91 pun­ten, ter­wijl het gast­land Gu­y­a­na 85 pun­ten ver­gaar­de. De IGGG vond plaats van 21 tot en met 23 ok­to­ber. De IGGG was eer­der be­kend als de In­ter-Gu­y­a­ne­se Spe­len (IGS), maar heeft dit jaar een naams­ver­an­de­ring on­der­gaan, om­dat Frans-Gu­y­a­na niet heeft deel­ge­no­men. Atletiek, vol­ley­bal, fut­sal, bas­ket­bal, zwem­men, bad­min­ton en tafeltennis wa­ren de on­der­de­len, waar­in de twee lan­den el­kaar heb­ben be­kampt.

Su­ri­na­me won de on­der­de­len bad­min­ton, bas­ket­bal (jon­gens en meis­jes), zaalvoetbal, zwem­men (jon­gens en meis­jes) en vol­ley­bal (meis­jes). Het gast­land won bij atletiek (jon­gens en meis­jes), tafeltennis (jon­gens en meis­jes) en vol­ley­bal (jon­gens).

Di­rec­teur van Sport­za­ken, Lu­ci­a­no Men­to­wik­ro­mo, fe­li­ci­teer­de Gu­y­a­na met de suc­ces­vol­le or­ga­ni­sa­tie van het toer­nooi. Hij gaf ver­der aan dat dit toer­nooi veel mo­ge­lijk­he­den biedt, door lan­den en at­le­ten bij el­kaar te bren­gen. Men­to­wik­ro­mo zei ver­der dat de IGGG niet on­der­schat moet wor­den. “De jon­ge­ren zijn de lei­ders van de toe­komst en hoe eer­der wij een band cre­ë­ren tus­sen de­ze jon­ge­ren van bei­de lan­den, hoe be­ter de toe­komst er zal uit­zien. Door de­ze jon­ge­ren bij el­kaar te bren­gen, bou­wen wij een struc­tuur voor de toe­komst”, zei Men­to­wik­ro­mo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.