Sal­man Khan toch in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sal­man Khan is nog steeds ge­ïn­te­res­seerd in de Bol­ly­wood­film Ra­ce 3. Eni­ge tijd ge­le­den werd de ac­teur be­na­derd voor de rol van de slech­te­rik. Hoe­wel hij in eer­ste in­stan­tie ge­ïn­te­res­seerd was, wei­ger­de hij om­dat hij geen ne­ga­tie­ve rol­len wil­de spe­len. Maar blijk­baar is er iets ver­an­derd, want de ac­teur is be­reid om het ge­he­le script aan te ho­ren. De pro­du­cen­ten zijn hier maar al te blij mee. Zij gaan bin­nen­kort bij hem langs met het script en ho­pen hem als­nog te kun­nen over­tui­gen om deel uit te ma­ken van de­ze po­pu­lai­re film­reeks. Sal­man heeft in­mid­dels een deel van de op­na­mes van Tu­be­light af­ge­rond en stort zich nu op het pre­sen­te­ren van het suc­ces­vol­le tv-pro­gram­ma Big Boss. Het is nu ook be­ves­tigd dat de der­de af­le­ve­ring van de Da­bangg film­reeks ge­maakt wordt. Bi­zA­sia meldt dat de film­op­na­mes van Da­bangg 3 vol­gend jaar be­gin­nen. Vol­gens een be­richt van Box Of­fi­ce In­dia zal Sal­man met zijn vol­gen­de film be­gin­nen, na­dat hij de film­op­na­mes van Tu­be­light, die ge­re­gis­seerd wordt door Ka­bir Khan, heeft af­ge­rond. De 50-ja­ri­ge su­per­ster wordt ach­ter­af sa­men Ka­tri­na Kaif in Ti­ger Zin­da Hai ge­zien, een film van het pro­duc­tie­huis van Yash Raj Films. Ver­moe­de­lijk be­gin­nen de film­op­na­mes van Ti­ger Zin­da Hai in maart en de film staat uit­ge­stip­peld voor re­lea­se met kerst 2017.

(bol­ly­wood.nl / fo­to: un­li­mi­tedzz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.