Pe­tro­bras en To­tal slaan han­den in­een

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRAZILIE - Pe­tro­bras en To­tal slui­ten een stra­te­gi­sche al­li­an­tie. Dit maak­ten bei­de be­drij­ven gis­te­ren ge­za­men­lijk be­kend zon­der fi­nan­ci­ë­le de­tails te ver­mel­den.

Daar­toe werd in Rio de Jan­ei­ro door de CEO’s van bei­de be­drij­ven een in­ten­tie­ver­la­ring on­der­te­kend. Dit moet de op­maat zijn voor een al­ge­meen raam­werk waar­bin­nen zo­wel de zo­ge­he­ten up­stream als de down­stream ac­ti­vi­tei­ten in Brazilie in zijn on­der­ge­bracht en waar­mee in­ter­na­ti­o­na­le mo­ge­lijk­he­den moe­ten wor­den be­nut. Het is de be­doe­ling dat in eer­ste aan­leg het ac­cent komt te lig­gen op up­stream en gas en ener­gie-op­wek­king. Bij up­stream wordt To­tal door Pe­tro­bras in de ge­le­gen­heid ge­steld deel te ne­men in Bra­zi­li­aan­se pro­jec­ten. In zij to­ta­li­teit wil­len de twee be­drij­ven van el­kaars er­va­ring en ken­nis pro­fi­te­ren om zo de pro­duc­tie naar een ho­ger plan te til­len en kos­ten en ri­si­co’s ge­za­men­lijk te dra­gen. Bij down­stream wordt een sa­men­wer­king aan ge­gaan in gas en ener­gie­op­wek­king in Bra­zi­lië, Een twee­de fa­se voor­ziet in een uit­brei­ding naar een bre­de­re sa­men­wer­king in Bra­zi­lië met het ac­cent op al­le down­stream seg­men­ten.

De twee ener­gie­be­drij­ven wer­ken al in vijf­tien con­sor­tia we­reld­wijd sa­men op het ge­bied van ex­plo­ra­tie en pro­duc­tie, waar­van er zich ne­gen in Bra­zi­lië be­vin­den en zes er bui­ten. Zo wordt er in Bra­zi­lië sa­men­ge­werkt in het San­tos-bas­sin en in het Chi­nook-olie­veld in de Golf van Mexi­co. Het aan­deel To­tal no­teer­de gis­te­ren 0,8 pro­cent ho­ger op 44,69 eu­ro. Pe­tro­bras steeg 1,2 pro­cent naar 19,56 re­al.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.