Winst­ge­vend­heid Tes­sen­der­lo stijgt

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BELGIE - Che­mie­be­drijf Tes­sen­der­lo heeft in het der­de kwar­taal een klei­ne om­zet­da­ling ge­boekt, maar wist de winst­ge­vend­heid wel flink op te krik­ken. Dit is de ver­wach­ting van ana­lis­ten van ABN AMRO.

In het af­ge­lo­pen kwar­taal be­haal­de Tes­sen­der­lo vol­gens ABN AMRO een om­zet van 360 mil­joen eu­ro, een da­ling op jaar­ba­sis van 1 pro­cent. Met de­ze ra­ming zit de bank naar ei­gen zeg­gen wel 5 pro­cent on­der con­sen­sus. Het re­cur­ren­te be­drijfs­re­sul­taat (ebit­da) van Tes­sen­der­lo lag vol­gens de ana­lis­ten van ABN AMRO op 51 mil­joen eu­ro. Daar­mee zou de on­der­ne­ming het 31 pro­cent be­ter heb­ben ge­daan dan vo­rig jaar. Ove­ri­gens is ABN AMRO op dit vlak juist 8 pro­cent op­ti­mis­ti­scher ge­stemd dan de con­sen­sus. De markt­vor­sers van de bank zijn voor­al te spre­ken over het seg­ment Bio­va­lo­ri­za­ti­on, na­dat het niet lan­ger ver­lies­la­tend meer is.

Voor 2016 mikt Tes­sen­der­lo op een stij­ging van het aan­ge­pas­te be­drijfs­re­sul­taat van on­ge­veer 15 pro­cent, cir­ca 206 mil­joen eu­ro. De con­sen­sus ligt vol­gens ABN AMRO iets ho­ger, op 213 mil­joen eu­ro, maar de bank mikt zelf op 222 mil­joen eu­ro. Bij de half­jaar­cij­fers be­na­druk­te Tes­sen­der­lo wel dat het ac­tief is “in een vo­la­tie­le eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le om­ge­ving”. ABN AMRO vindt Tes­sen­der­lo “erg goed­koop”. Op ba­sis van de ho­ge­re op­breng­sten en groei ver­dient het aan­deel vol­gens de ana­lis­ten om te­gen een pre­mie te wor­den ver­han­deld. Het aan­deel Tes­sen­der­lo won gis­te­ren 1,1 pro­cent op 30,25 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.