Asiel­zoe­kers Les­bos ste­ken deel kamp in brand

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIEKENLAND - Bij pro­tes­ten in een op­vang­kamp voor vluch­te­lin­gen op het Griek­se ei­land Les­bos is gis­te­ren brand ge­sticht. Meer­de­re con­tai­ners waar­in de kampad­mi­ni­stra­tie was ge­ves­tigd, gin­gen in vlam­men op.

Er zijn on­der de me­de­wer­kers geen men­sen ge­wond ge­raakt, liet het Eu­ro­pees On­der­steu­nings­bu­reau voor Asiel­za­ken EASO we­ten. Be­hal­ve de brand­weer is ook de po­li­tie in het kamp aan­we­zig. Bo­ven het op­vang­cen­trum han­gen dik­ke rook­wol­ken. In het kamp ver­blij­ven voor­na­me­lijk men­sen uit Pa­k­is­tan, die er al een lan­ge wacht­tijd op heb­ben zit­ten. Ze zijn het wach­ten beu en met de brand­stich­ting wil­len ze pro­tes­te­ren te­gen de lan­ge pro­ce­du­re voor hun asiel­aan­vraag. De be­wo­ners van het cen­trum moe­ten ei­gen­lijk te­rug naar Tur­kije, waar ze van­daan kwa­men. Ze mo­gen ech­ter eerst asiel aan­vra­gen. Maar te wei­nig per­so­neel maakt van de af­han­de­ling een zaak van de lan­ge adem. Op Les­bos ver­blij­ven naar schat­ting 15.600 vluch­te­lin­gen, ter­wijl er maar plek is voor acht­dui­zend men­sen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.