De­mon­stran­ten be­stor­men par­le­ments­ge­bouw in Ve­ne­zu­e­la

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VE­NE­ZU­E­LA - Tien­tal­len re­ge­rings­ge­zin­de de­mon­stran­ten heb­ben het par­le­ments­ge­bouw in Ve­ne­zu­e­la be­stormd. Daar­bij wer­den vol­gens bron­nen ook ver­schil­len­de jour­na­lis­ten be­roofd. De span­ning in Ve­ne­zu­e­la neemt toe nu de op­po­si­tie al­les in het werk lijkt te stel­len om pre­si­dent Ni­co­las Ma­du­ro zo snel mo­ge­lijk weg te krij­gen. Hij wordt er nu van be­schul­digd te heb­ben aan­ge­stuurd op een staats­greep. Vol­gens het Ve­ne­zo­laan­se par­le­ment, waar­in de op­po­si­tie een meer­der­heid heeft, zou hij aan­han­gers heb­ben aan­ge­zet het re­ge­rings­ge­bouw te be­stor­men toen daar werd ge­spro­ken over een re­fe­ren­dum om de wei­nig po­pu­lai­re pre­si­dent af te kun­nen zet­ten. De op­po­si­tie wil hem nu voor de rech­ter sle­pen.

“We zul­len een po­li­tiek proces star­ten, om de rol van Ma­du­ro tot op de bo­dem uit te zoe­ken”, al­dus wet­ge­ver Ju­lio Bor­ges. Een dag vol ver­hit­te dis­cus­sie in het par­le­ment kwam tot een ab­rupt ein­de toen de tien­tal­len aan­han­gers van Ma­du­ro het re­ge­rings­ge­bouw be­storm­den. Hoe de de­mon­stran­ten het zwaar be­waak­te ge­bouw bin­nen wis­ten te ko­men, is on­dui­de­lijk.

De he­le gang van za­ken was vol­gens de op­po­si­tie een per­fec­te il­lu­stra­tie van hun be­staan­de klacht dat er in Ve­ne­zu­e­la al lang geen spra­ke meer is van een de­mo­cra­tie. “Het kan niet zo zijn dat par­le­ments­le­den die door 7,5 mil­joen men­sen zijn ge­ko­zen het zwij­gen wordt op­ge­legd door 300 schreeu­wen­de de­mon­stran­ten”, al­dus de op­po­si­tie.

De de­mon­stran­ten ver­trok­ken weer toen de lei­der van de so­ci­a­lis­ti­sche par­tij daar uit­druk­ke­lijk om ver­zocht. Het groot­ste deel van de be­vol­king is he­le­maal klaar met Ma­du­ro en de so­ci­a­lis­ten, die al ze­ven­tien jaar aan de macht zijn. De op­po­si­tie, die in de­cem­ber een gro­te meer­der­heid in het par­le­ment won, be­loof­de ver­an­de­ring, maar el­ke po­ging daar­toe wordt door Ma­du­ro tel­kens ge­frus­treerd. (de Volks­krant)

Een dag vol ver­hit­te dis­cus­sie in het par­le­ment kwam tot een ab­rupt ein­de toen de tien­tal­len aan­han­gers van Ma­du­ro het re­ge­rings­ge­bouw be­storm­den. (Mid­land Dai­ly News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.