Viet­na­me­se po­li­tie maakt jacht op 230 ont­snap­te ver­slaaf­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VIETNAM - De Viet­na­me­se po­li­tie is op zoek naar 230 ont­snap­te drugs­ver­slaaf­den. De ver­slaaf­den zijn na een uit­braak uit een af­kick­kli­niek ten oos­ten van Ho Chi Minh-stad voort­vluch­tig. De uit­braak vond zon­dag­nacht plaats: twee ver­slaaf­den be­gon­nen een ge­van­ge­nis­op­stand en von­den zich ge­steund door een gro­te groep me­de­pa­ti­ën­ten. De be­vei­li­ging werd over­rom­peld door de gro­te aan­tal op­stan­de­lin­gen en ze werd ge­dwon­gen om de hoofd­in­gang te ope­nen. Er ont­snap­ten 562 pa­ti­ën­ten, on­der wie 57 vrou­wen. De in­rich­ting bood on­der­dak aan bij­na 1.500 drugs­ver­slaaf­den. De ge­a­lar­meer­de po­li­tie heeft in­mid­dels 332 voort­vluch­ti­ge drugs­ver­slaaf­den op­ge­pakt, de an­de­re pa­ti­ën­ten zijn voor­als­nog voort­vluch­tig.

Naar schat­ting zijn er in Vietnam 200 dui­zend drugs­ver­slaaf­den. De Viet­na­me­se af­kick­kli­nie­ken heb­ben te ma­ken met hoge per­cen­ta­ges te­rug­val van ver­slaaf­den. In de kli­nie­ken wor­den de pa­ti­ën­ten bij­ge­spij­kerd in on­der­wijs en de com­mu­nis­ti­sche leer. In 2011 schreef Hu­man Rights Watch een rap­port over de wan­toe­stan­den in de­ze kli­nie­ken. Ver­dach­ten wer­den zon­der proces op­ge­slo­ten. Ook sig­na­leer­de de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie mar­tel­prak­tij­ken en zwaar li­cha­me­lijk ge­weld in de af­kick­kli­nie­ken.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.