Re­ma­ke Sky­rim is episch avon­tuur zon­der gren­zen

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Toen El­der Scrolls V Sky­rim vijf jaar ge­le­den uit­kwam, gooi­de de ga­me hoge ogen: hij was niet al­leen snel po­pu­lair on­der spe­lers, maar hij won ook meer dan twee­hon­derd Ga­me of the Ye­a­ra­wards. En nu is ‘ie te­rug. Er is nu na­me­lijk een spe­ci­al edi­ti­on van het spel uit­ge­ko­men voor op de PlaySta­ti­on 4 en Xbox One. En die brengt de fan­ta­sy ga­me, die in de ori­gi­ne­le ver­sie al episch was, vol­ko­men tot le­ven met ver­bluf­fen­de de­tails.

On­be­grensd avon­tuur

De spe­ci­al edi­ti­on be­vat ui­ter­aard de veel­ge­pre­zen ga­me, maar ook heel veel uit­brei­din­gen en com­pleet nieu­we fea­tu­res. De ef­fec­ten zijn vol­le­dig ge­re­mas­te­red, de scherp­te en de diep­te zijn dy­na­mi­scher dan ooit en de nieu­we uit­ga­ve heeft screen-spa­ce re­flec­ties. Niet al­leen heeft El­der Scrolls V Sky­rim een to­ta­le gra­fi­sche up­da­te ge­had, ook is het nu mo­ge­lijk om mods op con­so­les te spe­len. Dat be­te­kent: nieu­we quests, nieu­we om­ge­vin­gen, per­so­na­ges, dia­lo­gen, uit­rus­tin­gen, wa­pens en veel meer. Er zijn geen gren­zen meer aan jouw avon­tuur.

Hoe zat het ook al­weer?

Heb jij de ori­gi­ne­le Sky­rim nooit ge­speeld? Geen nood, ook voor nieuw­ko­mers is de­ze re­ma­ke de moei­te waard. We leg­gen je met­een even uit hoe de vork in de steel zit in de­ze spe­ci­al edi­ti­on.

Het Sky­rim-ver­haal speelt zich twee­hon­derd jaar na de ge­beur­te­nis­sen van The El­der Scrolls - Obli­vi­on af. De we­reld van Tam­riel is nog maar een scha­duw van wat het ooit was, na ja­ren van on­rust na de moord op de ko­ning. Het rijk is nu in han­den van de El­ven ge­val­len. De Bla­des zijn ver­dwe­nen, de Nords ha­ten el­kaar en een bur­ger­oor­log staat op het punt van uit­bre­ken. In het mid­den van de­ze con­flic­ten is een veel ge­vaar­lij­ker, eeu­wen­oud kwaad ont­waakt. De dra­ken, lang weg­ge­weest in de we­reld van El­der Scrolls, zijn te­rug in Tam­riel. De toe­komst van Sky­rim en het ko­nink­rijk zelf zijn in ge­vaar. Het wach­ten is op de ‘Dra­gon­born’ uit de pro­fe­tie. Een held ge­bo­ren met de ziel van een draak. Jij kruipt in de huid van de­ze ‘Dra­gon­born’ en gaat, te voet of te paard, op een mis­sie om het ko­nink­rijk te red­den. Laat je mee­sle­pen in dit my­thi­sche avon­tuur, groot­ser en in­ten­ser dan ooit in de­ze nieu­we ver­sie.

(NU.nl/fo­to: za­sta­vki.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.