Bus­hou­ders NVB bar­ri­ca­de­ren weg voor DNA

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Bus­hou­ders van het Na­ti­o­naal Ver­voers­be­drijf (NVB) heb­ben gis­te­ren als on­der­deel van hun ac­tie een bar­ri­ca­de voor De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) op­ge­wor­pen. De bus­sen wa­ren van­af de in­gang bij DNA en het On­af­han­ke­lijk­heids­plein tot iets voor­bij het Ba­ba en Mai-plein over de vol­le­di­ge breed­te van de weg ge­par­keerd. Na ge­hoord te zijn door DNA-voor­zit­ter Jen­ny Si­mons-Geer­lings, die het be­treurt dat de bus­hou­ders zo lang op hun geld moe­ten wach­ten, heb­ben de bus­hou­ders be­slo­ten om het werk van­af van­daag te her­vat­ten en een af­wach­ten­de hou­ding aan te ne­men. De bus­hou­ders heb­ben de weg vrij­ge­maakt. Af­ge­spro­ken is dat de bus­hou­ders niet la­ter dan don­der­dag uit­be­taald wor­den. “Als dat niet ge­beurt, ko­men we weer in ac­tie”, al­dus de bus­hou­ders. De bus­hou­ders heb­ben hun mis­noe­gen bij par­le­ments­voor­zit­ter Si­mons ge­uit. Ze be­grijpt de ac­tie en heeft het con­tact met mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën op­ge­start. Ze hoopt dat het zo snel mo­ge­lijk in or­de komt.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

NVB-bus­hou­ders heb­ben gis­te­ren mid­dels een bar­ri­ca­de hun mis­noe­gen ge­uit bij de par­le­ments­voor­zit­ter. De re­ge­ring werd op het hart ge­drukt om haar be­ta­lings­plicht aan de bus­hou­ders na te ko­men. Door­dat de bus­sen voor het DNA-ge­bouw over de he­le weg­breed­te wa­ren ge­par­keerd, was het ver­keer ge­stremd. (Foto: MP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.