Ac­tie­groep be­kladt his­to­risch erf­goed

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HOORN - Ac­tie­groep ‘De Grau­we Eeuw’ heeft in de nacht van maan­dag op dins­dag ver­schil­len­de beel­den in de bin­nen­stad van Hoorn be­klad. De sok­kel van het beeld van J.P. Coen is be­smeurd met een VOC-lo­go met strop en het woord ge­no­ci­de. “Met de ac­tie wil de club hun af­schuw la­ten blij­ken over de ko­lo­ni­a­le ver­heer­lij­king waar­mee Hoorn vol trots pronkt”, zo ver­klaart de ac­tie­groep op Fa­ce­book.

Naast het stand­beeld van J.P. Coen wa­ren ook de bus­te van Bon­te­koe, de scheeps­jon­gens van Bon­te­koe en VOC­mu­se­um­schip de Hal­ve Maen doel­wit­ten.

“J.P. Coen en Bon­te­koe wa­ren mas­sa­moor­de­naars in dienst van de VOC en heb­ben hun ko­lo­ni­a­le ter­reur los­ge­la­ten op on­der an­de­re de be­vol­king van Ne­der­landsIn­dië”, zo ver­klaart de groep de klad-ac­tie.

“Het sculp­tuur de scheeps­jon­gens van Bon­te­koe is een ver­wij­zing naar het ge­lijk­na­mi­ge jeugd­boek waar­in Bon­te­koe en diens mas­sa­moor­den wor­den ‘whi­te was­hed’ en zelfs ge­ro­man­ti­seerd. De Hal­ve Maen is een re­pli­ca van het VOC-schip waar­mee Hen­ri Hud­son Man­hat­tan ‘ont­dek­te’, het be­gin van een bloe­di­ge ko­lo­ni­sa­tie van en ge­no­ci­de op de Len­ape, de in­heem­se be­vol­king daar.”

De ac­tie­groep stoort zich aan de ko­lo­ni­a­le ver­heer­lij­king en vindt het on­ge­past in de­ze tijd. Ne­der­land moet vol­gens de ac­tie­groep het ech­te ver­haal over de ko­lo­ni­a­le mis­da­den van Ne­der­land ver­tel­len in plaats van de­ze op te poet­sen. De Grau­we Eeuw vreest dat met het ver­heer­lij­ken van het ko­lo­ni­a­le ver­le­den roof van land, groot­scha­li­ge roof van grond­stof­fen en ge­no­ci­de wordt ge­nor­ma­li­seerd.

Het is niet voor eerst dat het beeld van Jan Pie­ters­zoon Coen het te ver­du­ren krijgt. Het beeld werd in 2011van per on­ge­luk zijn sok­kel ge­sto­ten. De te­rug­plaat­sing, na her­stel­werk­zaam­he­den, was des­tijds om­stre­den van­we­ge de da­den van Coen. De ac­tie­groep is niet van plan om het bij be­klad­den van de­ze lo­ca­ties in het cen­trum van Hoorn te la­ten. “Dit is een van de ve­le ac­ties die door het he­le land zul­len vol­gen”, zo dreigt De Grau­we Eeuw.

De ge­meen­te Hoorn be­treu­ren de be­klad­ding van hun ei­gen­dom­men en heb­ben daar­om met­een aan­gif­te ge­daan bij de po­li­tie. De po­li­tie start een on­der­zoek. Wet­hou­der Ju­dith de Jong: “De ge­meen­te Hoorn vindt het be­lang­rijk om zo­wel de ze­ge­nin­gen als de duis­te­re kan­ten van het VOC-tijd­perk te be­lich­ten voor in­wo­ners en be­zoe­kers. Het de­bat hier­over is niet nieuw.”

(De Te­le­graaf/ foto: noord­hol­lands­dag­blad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.