Bar­cel­o­na dacht aan ou­de be­ken­de

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pe­dro dacht af­ge­lo­pen zo­mer aan een te­rug­keer naar Bar­cel­o­na en sprak zelfs met zijn ou­de club. Tot een trans­fer kwam het niet, om meer­de­re re­de­nen. De Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal be­gon zelf te twij­fe­len, ter­wijl hij voor de club ook nog eens een heel du­re op­tie zou zijn. De 29-ja­ri­ge aan­val­ler stond an­der­half jaar ge­le­den in de be­lang­stel­ling van Man­ches­ter Uni­ted. Maar het werd niet Old Traf­ford voor Pe­dro, maar Stam­ford Brid­ge. Na een moei­zaam eerste sei­zoen bij Chel­sea lijkt Pe­dro zijn draai dit sei­zoen on­der ma­na­ger An­to­nio Con­te ge­von­den te heb­ben. Af­ge­lo­pen zon­dag maak­te hij zijn eerste doel­punt van het sei­zoen in de met 4-0 ge­won­nen wed­strijd te­gen the Red De­vils. Het had heel an­ders kun­nen lo­pen. “Ik heb ge­spro­ken met Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Ma­rio Bar­to­meu”, zegt Pe­dro in ge­sprek met RAC-1. “Maar mis­schien is het ver­haal gro­ter ge­maakt dan ei­gen­lijk de be­doe­ling was, kij­kend naar de spe­cu­la­ties.”

In de zoek­tocht naar een vier­de aan­val­ler ach­ter Li­o­nel Mes­si, Luis Suárez en Ney­mar dacht Bar­cel­o­na aan Pe­dro. Laatst­ge­noem­de zou ech­ter een du­re op­tie blij­ken, ter­wijl Pe­dro zelf be­gon te twij­fe­len. De eer­der ge­le­ver­de pres­ta­ties bij Bar­cel­o­na zou hij moei­lijk kun­nen eve­na­ren. “Het is niet mak­ke­lijk om er­gens te­rug te ke­ren, je be­waart al­tijd her­in­ne­rin­gen aan een an­de­re tijd bij je club.” De ge­wens­te aan­val­ler werd uit­ein­de­lijk Pa­co Al­cá­cer, voor wie de Spaan­se groot­macht uit­ein­de­lijk der­tig mil­joen eu­ro be­taal­de. (VZ)

Pe­dro (m), die nu uit­komt voor Chel­sea, dacht in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de aan een te­rug­keer naar Bar­cel­o­na, maar tot een trans­fer kwam het niet. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.