Mour­in­hio zag het niet zit­ten in De Bruy­ne

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ke­vin De Bruy­ne trok vo­rig jaar voor 74 mil­joen eu­ro naar Man­ches­ter Ci­ty en werd zo de duur­ste aan­koop uit de ge­schie­de­nis van the Ci­ti­zens. De Bel­gi­sche spel­ma­ker was ech­ter geen on­be­ken­de in de Pre­mier League, aan­ge­zien hij eerst twee jaar on­der con­tract stond bij Chel­sea. Jo­sé Mour­in­ho zag het toen ech­ter niet in hem zit­ten, waar­na hij voor een trans­fer naar VfL Wolfs­burg koos.

De Bruy­ne blikt nu te­rug op zijn tijd in Lon­den: “Ik heb geen pro­ble­men met Jo­sé. Ik kon eer­der niets zeg­gen, om­dat ik niet speel­de. Als hij iets zegt in de pers, gaan men­sen dat gel­oven. Op dat mo­ment was dat het eni­ge waar ze naar hoef­den te luis­te­ren, het eni­ge be­wijs dat er was. Maar ik denk niet dat ik ben zo­als hij zei (Mour­in­ho zei toen dat De Bruy­ne niet in staat was om te vech­ten voor een plaats bij het eerste, red.). Ik wil­de al­tijd spe­len. Ik heb hon­der­den wed­strij­den ge­speeld en ik ben pas 25. Dus ik denk dat ik re­de­lijk goed ge­ant­woord heb.”

“Op een be­paal­de ma­nier was het een po­si­tie­ve er­va­ring. Het is mijn eni­ge er­va­ring met niet spe­len, dus het gaf me een an­der per­spec­tief. Ik heb veel over me­zelf ge­leerd en ik ben blij met mijn be­slis­sing om door te gaan. Ik denk dat Chel­sea er an­ders over dacht dan ik deed. Ik was jong, maar ook er­va­ren. Wat mij be­treft, was ik klaar om te spe­len.” “Ik heb ge­le­zen dat ze mij te jong von­den bij Chel­sea, maar vol­gens mij ben je nooit te jong. Als je er klaar voor bent, ben je er klaar voor. Eden Ha­zard was vol­gens mij even oud als ik toen was en hij speel­de wel, dus het is raar om dan te zeg­gen dat die jon­gen te jong is en dat die an­de­re jon­gen wel oud ge­noeg is om te spe­len. Het is ge­woon een an­de­re ma­nier om te zeg­gen dat ie­mand niet goed ge­noeg is”, ver­telt hij aan de Dai­ly Mail. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.