Ha­zard niet voor Bal­lon d’Or

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Eden Ha­zard be­leef­de af­ge­lo­pen sei­zoen een dra­ma­tisch jaar bij Chel­sea, waar­in hij nau­we­lijks scoor­de en the Blues op een tien­de plaats ein­dig­den. De Belg lijkt zich op het af­ge­lo­pen EK en de eerste maan­den van het nieu­we sei­zoen weer aar­dig her­steld te heb­ben, maar hij ont­brak toch op de lijst met kan­di­da­ten voor de Bal­lon d’Or, die op maan­dag be­kend werd ge­maakt. Dit was een be­wus­te keu­ze van or­ga­ni­sa­tor Fran­ce Foot­ball.

“Als er een ie­mand ge­noemd zou kun­nen wor­den, zou hij dat waar­schijn­lijk zijn. Het kan als een ab­nor­ma­li­teit voe­len om Ha­zard niet op de­ze lijst te zien. Maar er is niets te doen aan de mat­te pres­ta­ties van de Belg in het over­gro­te deel van 2016”, laat het blad we­ten. “Na een 22e plaats in 2013, een 21e plaats in 2014 en een he­le mooie 8e po­si­tie vo­rig jaar, be­gint Ha­zard weer op nul.” Naast Eden Ha­zard is ook Ka­rim Ben­ze­ma een op­val­len­de af­we­zi­ge. Zes spe­lers van Re­al Ma­drid be­ho­ren tot de kans­heb­bers, maar de Frans­man is bui­ten be­schou­wing ge­la­ten: “We we­ten waar­om we hem niet op het EK heb­ben ge­zien. En zijn af­we­zig­heid bij het groot­ste toer­nooi van het jaar gaf de door­slag”, zegt Fran­ce Foot­ball daar­over. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.