Mer­ck over­treft ver­wach­tin­gen, Lil­ly niet

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De far­ma­ceut Mer­ck heeft in het der­de kwar­taal goe­de za­ken ge­daan. Door ster­ker dan ver­wach­te ver­ko­pen van ver­schil­len­de ster­me­di­cij­nen wist het de prog­no­ses van markt­ken­ners te over­tref­fen. Bran­che­ge­noot Eli Lil­ly luk­te dat niet. De pres­ta­ties van Mer­ck kre­gen een zet­je in de rug van goe­de ont­wik­ke­lin­gen bij re­la­tief ou­de me­di­cij­nen. Daar­bij ging het on­der meer om Cu­bi­cin, dat wordt ge­bruikt als an­ti­bi­o­ti­ca te­gen zeer moei­lijk be­han­del­ba­re in­fec­ties, en Gar­da­s­il, dat wordt ge­bruikt om het hu­maan pa­pil­lo­ma­vi­rus te voor­ko­men. Mer­ck zet­te een winst in de boe­ken van zo’n 2,2 mil­jard dol­lar op een om­zet van 10,5 mil­jard dol­lar. Me­de door de goe­de cij­fers wer­den de winst- en om­zet­prog­no­se voor heel het jaar door Mer­ck op­ge­voerd. Bran­che­ge­noot Eli Lil­ly wist de ver­wach­tin­gen in het der­de kwar­taal niet te over­tref­fen. Te­leur­stel­len­de ver­ko­pen van ster­me­di­cijn Hu­ma­log wa­ren daar on­der meer de­bet aan. Eli zet­te een winst van 931 mil­joen dol­lar in de boe­ken. De op­breng­sten ste­gen met 5 pro­cent, voor­al door re­cen­te pro­duct­lan­ce­rin­gen.

(De Te­le­graaf.nl/foto: Wall

Street Jour­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.