Aan­slag met bom­vracht­wa­gen op mi­li­tair kamp So­ma­lië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SOMALIE - So­ma­li­sche is­la­mis­ten van ter­reur­mi­li­tie Al-Sha­baab heb­ben met een bom­vracht­wa­gen een aan­slag ge­pleegd op een kamp van de troe­pen­macht van de Afri­kaan­se Unie in So­ma­lië (Ami­som) in Be­ledwey­ne, in het mid­den van het land. Dat is ver­no­men uit een vei­lig­heids­bron. Het nieuws werd ook be­ves­tigd door ge­tui­gen. “Er was een zelf­moord­aan­slag op het mi­li­tair kamp van Dji­bou­ti, in het wes­ten van Be­ledwey­ne. Er zijn nog niet veel de­tails be­kend, maar de in­for­ma­tie waar­over wij be­schik­ken, wijst op een ka­mi­ka­ze die het kamp trof met een voer­tuig ge­vuld met ex­plo­sie­ven”, ver­klaar­de een ver­ant­woor­de­lij­ke van de lo­ka­le vei­lig­heids­dien­sten, Ab­dul­lah Ibra­him. “Er zijn slacht­of­fers. Hoe­veel is nog niet dui­de­lijk.”

Vol­gens bron­nen werd er ook ge­scho­ten. Het is ech­ter nog niet mo­ge­lijk vast te stel­len of ge­wa­pen­de man­nen al dan niet een aan­val op het kamp heb­ben uit­ge­voerd. Al-Sha­baab eis­te via de web­pa­gi­na van de zen­der van de groep, Ra­dio An­dal­us, de aan­slag op. De in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap steunt de So­ma­li­sche re­ge­ring in haar strijd te­gen AlSha­baab. Ami­som be­schermt die over­heid. De mis­sie is 22.000 man sterk. Maan­dag­avond vond een aan­slag met een spring­tuig plaats in een gast­huis in Kenia, vlak bij de grens met So­ma­lië. Ook toen eis­te de So­ma­li­sche ter­reur­mi­li­tie Al-Sha­baab de aan­slag op via de ra­dio­zen­der. Min­stens twaalf men­sen kwam om.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.