Am­ne­sty be­schul­digt Zuid-Su­dan van wreed­he­den te­gen bur­gers

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal zegt dat het le­ger van Zuid-Su­dan zich schul­dig heeft ge­maakt aan het op­zet­te­lijk do­den van bur­gers en ver­krach­ting van meis­jes en vrou­wen. De wreed­he­den zou­den in ju­li in de hoofd­stad Djoe­ba zijn be­gaan. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie zegt dat het hoog tijd is dat Zuid-Su­dan een wa­pen­em­bar­go krijgt op­ge­legd. Lan­den mo­gen niet pro­fi­te­ren van wa­pen­le­ve­ran­ties die wor­den ge­bruikt om bur­gers te do­den. Het le­ger zou zich in Djoe­ba te­vens heb­ben schul­dig ge­maakt aan plun­de­rin­gen.

De bur­ger­oor­log in het Afri­kaans land be­gon in 2013. De strijd heeft al aan tien­dui­zen­den men­sen het le­ven ge­kost, al­dus Am­ne­sty. Een vre­des­over­een­komst tus­sen re­ge­ring en re­bel­len red­de het niet. Af­ge­lo­pen zo­mer brak er op­nieuw een ge­wa­pen­de strijd uit. Het rap­port van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal komt en­ke­le da­gen voor een mis­sie van de Afri­can Union Pea­ce and Se­cu­ri­ty Coun­cil het land gaat be­zoe­ken.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.