Au­di koopt 3.0 TDI te­rug

Times of Suriname - - AUTO -

De Volks­wa­gen Groep heeft voor­al in de Ver­e­nig­de Sta­ten nog te kam­pen met de ge­vol­gen van het sjoe­me­len met die­sel­mo­to­ren. De 3.0 TDI lijkt nu zo moei­lijk aan te pas­sen, dat de Ame­ri­kaan­se tak van Au­di 25.000 au­to’s wil te­rug­ko­pen.

Eind ju­ni sloot de Volks­wa­gen Group een over­een­komst met de Ame­ri­kaan­se au­to­ri­tei­ten waar­in werd vast­ge­steld dat Volks­wa­gen een up­da­te voor grof­weg een half mil­joen au­to’s uit­ge­rust met 2.0 TDI-die­sel­mo­to­ren mocht door­voe­ren. Even­eens werd be­slo­ten dat Volks­wa­gen ruim 15 mil­jard eu­ro aan boe­tes, com­pen­sa­tie en ver­plich­te in­ves­te­rin­gen moest re­ser­ve­ren. Voor de 3.0 TDI zou nog naar een op­los­sing wor­den ge­zocht. Van­daag blijkt dat weer moei­lij­ker dan ge­wenst.

In de Ver­e­nig­de Sta­ten zou­den zo’n 85.000 au­to’s zijn uit­ge­rust met de 3.0 V6 TDI die­sel­mo­tor. On­der an­de­re de Volks­wa­gen Tou­areg, Por­sche Cay­en­ne en Au­di’s A6, A7, A8, Q5 en Q7 rij­den er met de zes­pits­die­sel rond. Vol­gens Au­to­mo­ti­ve News staat Au­di op het punt te be­slui­ten al­le Q7’s met dat blok - zo’n 25.000 exem­pla­ren - te­rug te ko­pen, daar het vin­den van een ge­schik­te aan­pas­sing niet mo­ge­lijk lijkt.

In ju­li werd al eens een aan­pas­sing voor de Ame­ri­kaan­se 3.0-li­ter TDI’s voor­ge­steld. De­ze werd door de au­to­ri­tei­ten van Ca­li­for­nië ver­wor­pen. Sinds­dien zoekt het con­cern, tot op he­den ter ver­geefs, naar een ge­schik­te aan­pas­sing. Op 3 no­vem­ber ho­ren we meer over bo­ven­staan­de. Moch­ten al­le 3.0 TDI’s daad­wer­ke­lijk wor­den te­rug­ge­kocht, dan zal die kos­ten­post in de mil­jar­den gaan lo­pen.

(NU.nl/foto: Au­di)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.