En­gels­ta­li­ge tie­ner komt uit co­ma en spreekt in­eens vloei­end Spaans

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het is een raad­sel: de 16-ja­ri­ge Reu­ben Nse­moh raak­te vo­ri­ge maand in co­ma na­dat hij op het voet­bal­veld vol te­gen zijn hoofd werd ge­schopt door een te­gen­stan­der. Toen hij na een paar da­gen bij­kwam, sprak de Ame­ri­kaan­se scho­lier geen En­gels meer, maar Spaans. En dat ter­wijl Nse­moh, die woont in een voor­stad van At­lan­ta (Ge­or­gia), nooit eer­der in zijn le­ven vloei­end Spaans had ge­spro­ken. Het ver­schijn­sel komt va­ker voor, maar het is nog steeds een mys­te­rie hoe het kan ge­beu­ren. Nse­moh is lang­zaam weer aan de be­te­ren­de hand. Zijn En­gels komt lang­zaam te­rug. “Soms val ik weg”, zegt hij te­gen CNN, “soms heb ik het idee als­of ik er niet he­le­maal bij ben. Maar dan ben ik er wel.” Hij is kee­per in zijn voet­bal­team. Ter­wijl hij op de bal af­ging, kreeg hij de schoen van een te­gen­stan­der vol te­gen zijn hoofd. Zijn trai­ner wil er nu voor zor­gen dat kee­pers voort­aan ge­zichts­be­scher­ming moe­ten dra­gen. Vol­gens zijn moe­der had Nse­moh wel­eens Spaan­se les ge­had, maar leer­de hij de vreem­de taal nooit be­heer­sen. Ze wist niet wat haar over­kwam toen hij, ter­wijl hij lang­zaam weer bij be­wust­zijn kwam, in­eens al­leen nog maar in Spaan­se vol­zin­nen kon re­a­ge­ren. De aan­doe­ning is een be­kend syn­droom dat voor­al voor­komt met bui­ten­land­se ac­cen­ten. Het eerste be­ken­de ge­val da­teert uit 1941, toen een Noor­se vrouw, na een bom­bar­de­ment door Duit­se troe­pen, Noors be­gon te spre­ken met een Duits ac­cent. Dat men­sen com­pleet om­scha­ke­len naar een taal die ze ooit vaak moe­ten heb­ben ge­hoord, ge­beurt maar zel­den. Ver­maard is het ge­val van de Ame­ri­kaan­se ma­ri­ne­ve­te­raan die drie jaar ge­le­den be­wus­te­loos in een mo­tel­ka­mer in Ca­li­for­nië werd ge­von­den: na­dat hij was bij­ge­ko­men, sprak hij al­leen nog Zweeds. (RTL NIEUWS/Foto:rtl

nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.