Moody’s geeft B1-ra­ting aan Su­ri­na­mes staats­obli­ga­ties

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce (‘Moody’s’) heeft on­langs een B1-ra­ting ge­ge­ven aan de glo­ba­le USD ge­de­no­mi­neer­de staats­obli­ga­ties van de Su­ri­naam­se over­heid. De Su­ri­naam­se re­ge­ring heeft on­langs de eer­ste USD ge­de­no­mi­neer­de staats­obli­ga­ties op de in­ter­na­ti­o­na­le markt uit­ge­ge­ven. De staats­obli­ga­ties met een ren­te van 9.25% en een loop­tijd van 10 jaar heb­ben on­langs USD 550 mil­joen op­ge­bracht. Dit ver­klaart Moody’s in een pers­be­richt op zijn web­si­te.

Su­ri­na­mes B1 soe­ve­rei­ne ra­ting brengt ba­lans in een veel­be­lo­ven­de ver­wach­te groei en een re­la­tief ge­ma­tig­de staats­schuld en ren­te­las­ten te­gen ver­hoog­de eco­no­mi­sche en fis­ca­le kwets­baar­he­den en on­sta­bie­le prij­zen van han­dels­ar­ti­ke­len en een zwak be­leids­raam­werk. Ma­croeco­no­mi­sche con­di­ties in Su­ri­na­me ver­zwak­ten dras­tisch in 2015.

Moody’s geeft aan be­gre­pen te heb­ben dat de Su­ri­naam­se over­heid van plan is om de net­to-op­brengst van de staats­obli­ga­tie (on­ge­veer USD 541 na uit­be­ta­ling van com­mis­sie en kos­ten) te ge­brui­ken voor de te­rug­be­ta­ling van staats­schul­den met een ren­te van 8.75%. De obli­ga­tie loopt tot 30 sep­tem­ber 2017 en heeft een waar­de van USD 88 mil­joen. Het geld zal ook ge­bruikt wor­den voor in­ves­te­rin­gen in het Su­ri­na­me Gold Pro­ject CV (USD 27 mil­joen), te­rug­be­ta­ling van de obli­ga­tie uit­ge­ge­ven door Pe­tro­le­os de Ve­ne­zu­e­la in ver­band met het Pe­troCa­ri­be-olie­pro­ject (USD 54 mil­joen) en le­nin­gen aan Staats­olie (USD 300 mil­joen). Een deel van het geld zal ook be­steed wor­den aan al­ge­me­ne be­gro­tings­doel­ein­den (USD 72 mil­joen). Het groot­ste deel van de op­brengst van de obli­ga­tie­ver­koop zal be­stemd zijn voor her­fi­nan­cie­ring van be­staan­de schul­den van Staats­olie. De olie­maat­schap­pij had na­me­lijk geld van een le­ning ge­bruikt voor de fi­nan­cie­ring van de bouw en uit­brei­ding van haar raf­fi­na­de­rij.

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.