AZP ge­start met ne­gen­de kin­der­hart chi­rur­gi­sche mis­sie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De ne­gen­de kin­der­hart chi­rur­gi­sche mis­sie is on­danks de moei­lij­ke fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie in de ge­zond­heids­sec­tor maan­dag ge­start in het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP). De­ze mis­sie duurt tot 4 no­vem­ber. Dit staat in een pers­be­richt van het AZP.

Het be­richt zegt dat het team van het Cen­trum voor Aan­ge­bo­ren Hart­aan­doe­nin­gen Amsterdam Lei­den (CAHAL) be­staan­de uit 13 per­so­nen, de­ze bij­zon­de­re mis­sie in sa­men­wer­king met Su­ri­naam­se col­le­ga’s uit­voert. Be­gin dit jaar heeft een scree­nings­mis­sie plaats­ge­von­den, waar­bij in 2 we­ken 150 kin­de­ren zijn ge­con­tro­leerd on­der an­de­re door het ma­ken van echo’s. Uit die groep is een se­lec­tie ge­maakt van kin­de­ren die tij­dens de ko­men­de kin­der­hart chi­rur­gi­sche mis­sie hoogst­nood­za­ke­lijk ge­hol­pen moe­ten wor­den, aan­ge­vuld met kin­de­ren van eer­de­re mis­sies. Voor de­ze kin­der­hart chi­rur­gi­sche mis­ sie zul­len vol­gens het pers­be­richt in to­taal 21 kin­de­ren ge­hol­pen wor­den. “Het AZP is er bij­zon­der trots op dat de­ze mis­sie ook dit jaar, on­danks de moei­lij­ke fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie in de ge­zond­heids­sec­tor kan plaats­vin­den”, al­dus het pers­be­richt.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.