Ver­volg van pa­gi­na 1: Moody’s geeft B1 ra­ting...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Moody’s ‘ la­ge (Low +) waar­de­ring van Su­ri­na­mes eco­no­mi­sche sterk­te weer­spie­gelt de klei­ne om­vang van de eco­no­mie en de be­perk­te di­ver­si­fi­ca­tie te­gen­over de re­la­tief ster­ke groei van het bru­to na­ti­o­naal pro­duct in de af­ge­lo­pen ja­ren en een ho­ger na­ti­o­naal in­ko­men. Een be­lang­rij­ke fac­tor die Su­ri­na­mes eco­no­mi­sche sterk­te on­der­steunt, zijn de po­ten­ti­ë­le gun­sti­ge mid­den­lan­ge ter­mijn­voor­uit­zich­ten wel­ke vol­gens Moody’s nauw ver­bon­den zijn aan de ca­pa­ci­teit van Su­ri­na­me om gro­te bui­ten­land­se in­ves­teer­ders aan te trek­ken om zijn over­vloe­di­ge na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen tot ont­wik­ke­ling te bren­gen. Eco­no­mi­sche en ex­port­con­cen­tra­tie als ge­volg van een af­han­ke­lijk­heid van grond­stof­fen blijft een be­lang­rij­ke rol spe­len en maakt Su­ri­na­me ge­voe­lig voor schom­me­lin­gen van de prij­zen van de­ze grond­stof­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.