Pro­fes­si­o­na­li­se­ring DIV-ka­der bij over­heids­or­ga­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Het heb­ben van een ef­fec­tief en ef­fi­ci­ënt ar­chief­be­heer bin­nen de over­heid zal ze­ker bij­dra­gen aan een goed en be­ter func­ti­o­ne­ren­de do­cu­men­tai­re in­for­ma­tie­huis­hou­ding die ge­richt is op good gover­nan­ce of­te­wel deug­de­lijk be­stuur en het be­houd van ons cul­tu­reel his­to­risch erf­goed.” Dit zei de na­ti­o­na­le ar­chi­va­ris, Ri­ta Tjien Fooh, dins­dag bij de start van de op­lei­ding Do­cu­men­tai­re In­for­ma­tie­voor­zie­ning (DIV)-1. Het be­treft een een­ja­ri­ge mo­du­lai­re op­lei­ding, die wordt ver­zorgd door het Na­ti­o­naal Ar­chief Su­ri­na­me (NAS).

Dit jaar ne­men 56 me­de­wer­kers van di­ver­se over­heids­or­ga­nen deel aan de DIV-1-op­lei­ding, va­ri­ë­rend van me­de­wer­kers van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent tot het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat van Si­pa­li­wini. Tjien Fooh is van me­ning dat de stu­den­ten zorg­vul­dig moe­ten om­gaan met de do­cu­men­ten die zij be­he­ren, want de­ze kun­nen van be­lang zijn voor een in­di­vi­du, hun or­ga­ni­sa­tie en zelfs voor het land. “En om be­leid uit te stip­pe­len en uit te voe­ren, heeft men de no­di­ge do­cu­men­ten no­dig, die door uw af­de­ling wor­den be­heerd. Uw af­de­ling kan wel­is­waar de op­los­sing bie­den voor de uit­da­gin­gen waar­mee uw mi­nis­te­rie en/of de over­heid ge­con­fron­teerd wordt, om­dat u de in­for­ma­tie­be­heer­der bent”, gaf de na­ti­o­na­le ar­chi­va­ris de cur­sis­ten mee.

Het NAS, een werkarm van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA), maak­te op 7 maart 2011 een aan­vang met de eer­ste DIV-I-op­lei­ding. De­ze is de ba­sis­op­lei­ding op het vak­ge­bied van in­for­ma­tie­voor­zie­ning. Ge­du­ren­de de­ze op­lei­ding leert de cur­sist com­pe­ten­ties die no­dig zijn om de werk­zaam­he­den en ta­ken ade­quaat en ef­fi­ci­ënt te ver­rich­ten. BIZA is niet al­leen ver­ant­woor­de­lijk voor de zorg van het ar­chief­we­zen in Su­ri­na­me, maar ook voor het over­heids­per­so­neels­be­leid en ad­mi­ni­stra­tief­rech­te­lijk ver­keer, als­ook het func­ti­o­ne­ren van het over­heids­ap­pa­raat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.