Pu­pil­len NSBS dol­ge­luk­kig met ver­nieuwd pri­eel­tje

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het ge­re­no­veer­de pri­eel­tje van de Na­ti­o­na­le Stich­ting Blin­den­cen­trum Su­ri­na­me (NSBS) is gis­te­ren op­ge­le­verd. Met on­der­steu­ning van de In­ner Wheel en de Quo­ta In­ter­na­ti­o­nal Su­ri­na­me is het mo­ge­lijk ge­weest om het bin­nen­plein­tje dat niet re­pre­sen­ta­tief was, aan te pak­ken. Pu­pil­len van de stich­ting zijn heel blij dat ze in een ver­fraai­de om­ge­ving kun­nen schom­me­len. Het op­knap­pen van het pri­eel­tje heeft iets meer dan SRD 10.000 ge­kost.

Na­ta­sia Ha­nen­berg, di­rec­teur van NSBS, zegt dat het be­lang­rijk is dat de kin­de­ren in een vrien­de­lij­ke om­ge­ving kun­nen spe­len. Ook voor de gas­ten van de stich­ting is het fijn om in een aan­ge­na­me om­ge­ving te ver­toe­ven. Het bin­nen­plein­tje was moei­lijk be­gaan­baar voor de pu­pil­len, en de schom­mels wa­ren ka­pot. Nu is er een loop­pad aan­ge­legd die leidt naar het pri­eel­tje en er staat ook een tuin­set. Bij de aan­leg van het loop­pad is er re­ke­ning ge­hou­den met de blin­den en slecht­zien­den. De kin­de­ren kun­nen nu in de pau­ze mak­ke­lij­ker op het bin­nen­plein. Ha­nen­berg geeft aan dat in de toe­komst het loop­pad ver­hoogd zal moe­ten wor­den, en de af­wa­te­ring moet ook nog in or­de ge­maakt wor­den. Bij re­gen loopt dat deel van het ter­rein on­der. Ver­der zijn er nog en­ke­le pro­jec­ten die de stich­ting zal ini­ti­ë­ren. Een daar­van is het ver­van­gen van de elek­tri­ci­teits­ka­bels en het ver­ho­gen van de ca­pa­ci­teit. Ook de ba­rak van de mas­seurs is aan re­no­va­tie toe. Voor het uit­voe­ren van de­ze pro­jec­ten zal de stich­ting do­no­ren be­na­de­ren.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.