Trucks in po­lo­nai­se de weg op

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV - De trucks wor­den door mid­del van wi­fi en sen­so­ren met el­kaar ver­bon­den.

DEN HAAG - Ko­mend jaar gaan in Ne­der­land trucks die elek­tro­nisch met el­kaar ver­bon­den zijn als een soort trein over de snel­weg rij­den. Het is de eer­ste keer dat op de­ze ma­nier goe­de­ren wor­den ver­voerd door Ne­der­land. Tij­dens de Na­ti­o­na­le Kli­maat­top, gis­te­ren in Rot­ter­dam, te­ken­den drie bran­che­or­ga­ni­sa­ties en de Rijks­dienst voor Weg­ver­keer (RDW) af­spra­ken voor meer­de­re ex­pe­ri­men­ten op het we­gen­net. Tij­dens de­ze rit­ten wor­den on­der an­de­re bloe­men, le­vens­mid­de­len en bulk­goe­de­ren ver­voerd.

Door mid­del van het zo­ge­he­ten ‘pla­toon­ing’ waar­bij op vas­te af­stand van el­kaar ge­re­den wordt, be­spa­ren vracht­wa­gens brand­stof en dat is be­ter voor het mi­li­eu. Ook zorgt de ‘truc­kers­po­lo­nai­se’ voor een be­te­re door­stro­ming en vei­lig­heid op de weg. “Vol­gend jaar wordt op een aan­tal plek­ken ge­test. Over­dag, maar ook in de nacht”, zegt Ma­rous­chka Booij van de In­no­va­tie­cen­tra­le. “Het doel is om in 2025 van het to­ta­le aan­tal vracht­ki­lo­me­ters zes­tig pro­cent op de­ze ma­nier te la­ten rij­den. Daar­mee sto­ten vracht­wa­gens min­stens tien pro­cent min­der CO2 uit.” De trein­tjes gaan in eer­ste in­stan­tie rij­den met twee tot drie vracht­wa­gens. Al­le voer­tui­gen zijn door mid­del van wi­fi en sen­so­ren met el­kaar ver­bon­den. Ze rij­den op de­zelf­de snel­heid; als de voor­ste chauf­feur remt vol­gen de an­de­ren au­to­ma­tisch ook.

On­der an­de­re Uni­lever en Al­bert Heijn wil­len ex­pe­ri­men­te­ren met ‘pla­toon­ing.’ (De Te­le­graaf/ fo­to: sdc360.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.