Oe­kra­ï­ne pro­beert Ne­der­land over te ha­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Oe­kra­ï­ne heeft een laat­ste po­ging on­der­no­men om de Ne­der­land­se po­li­tiek er­van te over­tui­gen het associatieverdrag in te voe­ren, al dan niet met aan­pas­sin­gen. Het gaat niet al­leen om Oe­kra­ï­ne, maar ook om de Ne­der­land­se ge­loof­waar­dig­heid, zo luid­de de bood­schap van Pa­vlo Klim­kin, de Oe­kra­ïen­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken.

Klim­kin had ont­moe­tin­gen met zijn col­le­ga Koen­ders en met op­po­si­tie­par­tij­en in de Twee­de Ka­mer. Die zijn cru­ci­aal voor steun aan een even­tu­e­le aan­pas­sing aan het sa­men­wer­kings­ver­drag tus­sen de EU en Oe­kra­ï­ne. Het ka­bi­net wil ge­daan krij­gen dat met een klei­ne aan­pas­sing of toe­voe­ging het ver­drag als­nog kan wor­den in­ge­voerd, on­danks het ‘nee’ bij het re­fe­ren­dum.

Vol­gens de Oe­kra­ïen­se mi­nis­ter was het ge­sprek met CDAlei­der Bu­ma ‘con­struc­tief’. De chris­ten­de­mo­cra­ten schui­ven ech­ter geen cen­ti­me­ter op en zijn niet be­reid het ka­bi­net te hel­pen met de goo­chel-act die no­dig is voor aan­pas­sing van het ver­drag. D66 en de Chris­tenU­nie zeg­gen niet bij voor­baat nee te­gen steun aan een aan­ge­past ver­drag.

In een ont­moe­ting met de pers zei Klim­kin dat hij be­reid is aan­pas­sin­gen van het ver­drag te ac­cep­te­ren, zo­lang die maar ‘ra­ti­o­neel’ zijn. “Ik ver­trouw de Ne­der­land­se po­li­ti­ci om een weg voor­uit te vin­den voor Oe­kra­ï­ne en de EU.” Te­ge­lij­ker­tijd zei hij dat er ook weer geen gro­te ver­an­de­rin­gen mo­ge­lijk zijn. “We heb­ben nu 27 EU-lid­sta­ten en Oe­kra­ï­ne die al­le­maal het ver­drag ra­ti­fi­ce­ren. Als er ver­an­de­rin­gen aan het ver­drag no­dig zijn, moet het wel heel dui­de­lijk zijn hoe die door het Ne­der­land­se par­le­ment en door de Eu­ro­pe­se Raad ge­loodst wor­den.”

Klim­kin zei ver­der dat het associatieverdrag niet al­leen over Oe­kra­ï­ne gaat. “Het is een zaak van ge­loof­waar­dig­heid voor de he­le Ne­der­land­se po­li­tiek. Het niet ra­ti­fi­ce­ren zou de doos van Pan­do­ra ope­nen voor Eu­ro­pe­se be­sluit­vor­ming. Ook zal het een ma­nier zijn voor Rus­land om ver­der te gaan met z’n agres­sie van Eu­ro­pe­se po­li­tiek.”

De kan­sen slin­ken dat het ka­bi­net met een op­los­sing kan ko­men voor de re­fe­ren­dum­uit­slag die voor zo­wel de EU als de Twee­de en Eer­ste Ka­mer ac­cep­ta­bel is. De Twee­de Ka­mer heeft het ka­bi­net tot 1 no­vem­ber ge­ge­ven om met een op­los­sing te ko­men voor het ver­drag die recht doen aan de uit­slag van het re­fe­ren­dum.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.