FFS or­ga­ni­seert fit­ness work­shop

Times of Suriname - - SPORT -

BODYBUILDING Fit­ness Fac­to­ry Su­ri­na­me (FFS) en at­le­ten or­ga­ni­se­ren on­der aus­pi­ci­ën van de Su­ri­naam­se Bodybuilding en Weightlif­ting Bond een fit­ness work­shop en He­al­thy Li­fe­sty­le Wo­men se­mi­nar om de Su­ri­naam­se vrouw in het al­ge­meen sport­be­wus­ter te ma­ken.

Het doel is in het bij­zon­der om de vrou­wen te mo­ti­ve­ren om meer aan fit­ness te doen. De fit­ness­schoon­he­den Su­el­le Shep­perd, Mi­li­tia Ga­li­mo en Ste­fa­ni Tjon A San zul­len op 4 en 5 no­vem­ber fit­ness­trai­nin­gen ver­zor­gen bij Fit­ness Fac­to­ry Su­ri­na­me. De der­de dag zul­len zij mid­dels een se­mi­nar/le­zing en mo­ti­va­ti­o­nal spee­ches pra­ten over hun per­soon­lij­ke le­vens­stijl, het com­bi­ne­ren en sa­men plan­nen van hun da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten (werk, stu­die, re­la­tie, huis­hou­den en spor­ten). Tij­dens dit se­mi­nar zal voe­dings­con­su­lent Mit­chell Ram­padar­a­th­sing ook pra­ten over sport en voe­ding. Bonds­coach en eni­ge Pro bo­dy­buil­der van Su­ri­na­me, Ed­dy Wil­son, zal het heb­ben over de ver­schil­len­de trai­nings­sche­ma’s die het bes­te pas­sen bij vrou­wen, ge­ba­seerd op zijn ja­ren­lan­ge er­va­ring met de ver­schil­len­de vrou­we­lij­ke fit­ness­at­le­ten met wie hij sa­men heeft mo­gen trai­nen en die hij ook mocht be­ge­lei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.